КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ  УСЛУГЕ

 
 
 

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА

Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особа: Александар Каришик, Свјетлана Бошњак

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Град: Сарајево

Идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033/565-776;033/565-786

Фаx: 033/565-761

Е-маил:Александар.Карисик@парцо.гов.ба;Свјетлана.Босњак@парцо.гов.ба

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

I.2. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Као под I.1.

I.3. АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Као под I.1.

I.4. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ ЗА УЧЕШЋЕ

Као под I.1.

I.5. ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3. ЗЈН)

I.5.б на државном нивоу, остали

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. ВРСТА УГОВОРА

Услуге

II.2. ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32. ЗЈН)

Не

II.3. НАЗИВ/РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

Уговор о услугама за имплементацију пројекта "Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима", Одлука о набавци бр. 01-07-98-27/08

II.4. ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА

Услуге информатичке обуке за укупно 1600 државних службеника као у тендерској документацијиипрема сљедећим лотовима:

ЛОТ 1 – Услуге информатичке обуке за 200 државних службеника из различитих институција са нивоа БиХ

ЛОТ 2 – Услуге информатичке обуке за 750 државних службеника из различитих органа управе са нивоа Федерације БиХ

ЛОТ 3- Услуге информатичке обуке за 500 државних службеника из различитих органа управе Републике Српске

ЛОТ 4 – Услуге информатичке обуке за 150 државних службеника из различитих органа управе Брчко дистрикта БиХ
 
II.5. УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

Као у тендерској документацији. Максимална вриједност буџета за уговор је до 825.000,00 КМ са укљученим ПДВ-ом (за све ЛОТ-ове).

II.6. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

На подручју Босне и Херцеговине, односно на локацијама како је ближе одређено у тендерској документацији

II.7. ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Да

Напомена: Понуђач може доставити понуду за један лот или неколико лотова или све лотове. Цијена се треба посебно навести за сваки лот, према обрасцу за достављање цијене понуде. Сваки ЛОТ је независан за евалуацију и уговарање и један понуђач може доставити само једну понуду за исти ЛОТ.  

II.8. ПРИХВАТЉИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17. ЗЈН) (уколико је примјењиво)

Не

II.9. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА

24 мјесеца од потписивања уговора, како је наведено у тендерској документацији.

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ, уколико се захтијева (члан 16 ЗЈН)

Да, у износу од 2000,00 КМ за сваки лот.

III.2. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ СА ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ (члан 16-17 УПЗ)

Како је дато у тендерској документацији

III.3. ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, уколико се захтијева (члан 16. ЗЈН)

Не

III.4. ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, ако је примјењиво (члан 19. УПЗ)

Уколико понуђач захтијева авансно плаћање дужан је обезбиједити авансну гаранцију, како је дато у тендерској документацији

III.5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23. ЗЈН)

Документи којима понуђач доказује да је упознат и да се на њега не односи ниједан од случајева наведених у члану 23. Закона о јавним набавкама на начин и у форми како је дато у тендерској документацији.

III.6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24. ЗЈН)

Документи о регистрацији понуђача за обављање релевантне дјелатности како је дато у тендерској документацији.

III.7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

III.8. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26. ЗЈН)

Услови и документи којима се доказује испуњавање услова како је дато у тендерској документацији.

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. ВРСТА ПОСТУПКА

Отворени – за међународну конкуренцију

IV.2. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34. ЗЈН)

а) Само најнижа цијена

IV.3. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20. УПЗ)

Да, како је дато у тендерској документацији

IV.4. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18. ЗЈН)

Тендерска документација може се преузети до 16.08.2009. године сваким радним даном од 10,00 до 16,00 сати на адреси уговорног органа наведеној под И.1. или ће бити достављена заинтересираним добављачима на њихов захтјев. Захтјев за доставу тендерске документације добављачи требају послати у писаној форми (путем поште или факса). Није предвиђена новчана накнада за преузимање тендерске документације.

IV.5. ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ

Понуде се подносе на једном од службених језика БиХ

IV.6. РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ

26.08.2009. године у 11,00 сати

IV.7. МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ

90 дана након крајњег рока за подношење понуда.
 
IV.8. ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Уговорни орган ће извршити јавно отварање пунуда у отвореном поступку дана 26.08. 2009. године на адреси Вразова 9, у Сарајеву у 12,00 сати.

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. Понуда треба да садржи све тражене документе наведене у овом обавјештењу о набавци, као и документе наведене у тендерској документацији на начин и у форми утврђеној у тендерској документацији, у супротном иста може бити елиминирана због формално правних или суштинских недостатака.

2. Добављачи могу у писаној форми (путем поште или факса) од уговорног органа тражити појашњење тендерске документације најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуде наведеног под ИВ.6. тј. до 16.08. 2009. год. или достављањем писма на факс број 033/565-761, контакт особе: Александар Каришик или Свјетлана Бошњак.

3. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача настале по овом обавјештењу о јавној набавци.

4. Уговорни орган задржава право да прекине-откаже поступак додјеле уговора из разлога-случајева наведених у члану 12. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавијестити понуђаче и објавити обавјештење о отказивању.

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORTY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Aleksandar Karisik; Svjetlana Bosnjak

Address: Vrazova 9

Postal code. 71000 Town: Sarajevo

ID number: 4200334950020

Telephone: 033/565-776
Fax: 033/565-761

Electronic mail (email): Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet addres (URL): www.parco.gov.ba

II.1. TYPE OF CONTRACT:

Services

II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT

Services of IT training for 1600 civil servants in total, as in the tender documentation and according to the following lots lotovima:
LOT 1 – Services of IT training for 200 civil servants from different institutions from the level of BiH
LOT 2 – Services of IT training for 750 civil servants from different bodies of administration from the level of the Federation of BiH
LOT 3 – Services of IT training for 500 civil servants from different bodies of administration of the Republic of Srpska
LOT 4 – Services of IT training for 150 civil servants from different bodies of administration of the Brčko District of BiH

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender documentation. Estimated value of the project is 825.000,00 KM with the VAT

IV.1. TYPE OF PROCEDURE:

Open

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL)

Tender documentation can be taken until August 16, 2009 every work day from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request submitted in written form (by mail or fax). No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF BIDS

August 26, 2009, 11,00 hours