Iako svih deset kantonalnih vlada ima zvaničnu web stranicu i funkcionalan pretraživač sa izuzetkom Vlade ZHK, nijedna vlada nema objavljen organigram, a biografija premijera može se naći samo kod Vlade HNK, rečeno je radionici za državne službenike i službenice koja je organizirana u Sarajevu 18.05.2022. godine.

Na radionici su prezentirani rezultati monitoringa otvorenosti kantonalnih vlada i skupština u BiH za 2021. godinu, kojim je obuhvaćeno svih deset kantona.

“Rezultati su pokazali da tek jedna institucija zadovoljava nešto više od 50 posto indikatora, a evidentno je da bi se rezultati, kako vlada tako i skupština, mogli unaprijediti”, ocijenjeno je na radionici.

Radionicu su organizirali Udruženje građana (UG) Zašto ne i Transparency International u BiH a na njoj su prezentirane aktivnosti Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za implementaciju inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” (OGP).

Kako je izjavila projektna menadžerica iz UG “Zašto ne” Danira Karović, tek tri kantonalne vlade – TK, BPK i ZDK imaju objavljen Program/Plan rada, dok se kvartalni ili polugodišnji izvještaji o radu ne mogu pronaći ni kod jedne vlade.

“Nešto više od polovine kantonalnih vlada blagovremeno objavljuje dnevni red sa materijalima za narednu sjednicu no to nije praksa u slučaju vlada BPK Goražde, USK, PK i HNK”, ocijenila je Karović.

Prema riječima državnog koordinatora za reformu javne uprave Dragana Ćuzulana, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) kandidirao je dvije mjere koje trenutno provodi. 

“Jedna se odnosi na unapređenje proaktivne transparentnosti, a druga na koordinaciju razvoja ekosistema otvorenih podataka (javnog podaktovnog dobra). Neke aktivnosti su završene, neke se provode, a neke će biti provodene do početka septembra 2023. godine”, najavio je Ćuzulan.

Pojasnio je da kroz prvu mjeru je cilj povećati uključenost institucija u istraživanje o provedbi standarda proaktivne transparentnosti, unaprijediti kapacitete državnih službenika i rukovodilaca institucija o proaktivnoj transparentnosti. 

“Također, cilj nam je provesti jednom godišnje istraživanje o ispunjenosti standarda proaktivne transparentnosti i o tome izvijestiti Vijeće ministara BiH, kao i nadograditi softver za mjerenje i istraživanje o proaktivnoj transparenosti”, dodao je Ćuzulan.

Napominje da Ured trenutno provodi četvrto po redu istraživanje među institucijama Bosne i Hercegovine, nakon čega će i javno prezentovati podatke o transparentnosti uprave.

“Što se tiče druge mjere kroz jedan projekat tehničke podrške završen je pilot projekat izrade IT aplikacije Open Data Portal za Vijeće ministara BiH, te su provedene obuke ključnih korisnika o korištenju aplikacije, i postavljen prvi testni data set Agencije za statistiku BiH. Portal je napravljen po uzoru na arhitekturu evropskog portala otvorenih podataka i korištenjem istih i kompatibilnih tehnologija”, objasnio je Ćuzulan.