Unaprijeđeni zakonodavni okvir i prakse upravljanja ljudskim resursima na svim nivoima uprave u BiH utemeljene na zaslugama, osnovni su uslovi za razvoj javne uprave koja efikasno i stručno obavlja javne funkcije te pruža kvalitetne usluge građanima.

Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini, kazao je kako je ovaj projekat dio šire podrške koju Evropska unija pruža BiH za proces reforme javne uprave, koja je jedan je od 14 ključnih prioriteta koje država mora ispuniti kako bi bila preporučena za otvaranje pregovora o pristupanju EU. Osim toga, naglasio je da je “Profesionalna i depolitizirana državna služba zasnovana na zaslugama ključna za osiguranje funkcionalnosti institucija i kvalitetnih usluga građanima BiH”.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne upravu je istakao: “Efikasna i efektivna državna uprava koja će biti na raspolaganju svim građanima je jedan od glavnih ciljeva reforme javne uprave, a da bi se to postiglo, potrebni su nam profesionalci i sposobni ljudi. Upravo ovaj projekat je pružio upravama na svim nivoima da unaprijede alate za izbor najboljih, ali i da se unaprijede postojeći ljudski kapaciteti, koji će sutra biti predvodnici BiH na njenom evropskom putu”.

“Aktivnosti projekta u protekle dvije godine su bile usmjerene na jačanje upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa dobrom praksom i trendovima u EU, koje je zasnovano na principima profesionalizma, zasluga i efikasnosti. Zajedno sa predstavnicima korisničkih institucija, našim partnerima u provođenju projektnih aktivnosti, radili smo na unapređenju svih procesa upravljanja ljudskim resursima na glavnim upravnim nivoima u BiH i jačanju kapaciteta glavnih institucija za upravljanje ljudskim resursima”, izjavila je Dubravka Prelec, voditeljica projektnog tima.

U okviru projekta objavljene su i dvije publikacije: “Priručnik za korištenje okvira kompetencija pri zapošljavanju i selekciji u državnoj službi Bosne i Hercegovine” i “Vodič za primjenu kompetencija u upravljanju ljudskim resursima u državnoj službi Bosne i Hercegovine” koje predstavljaju koristan alat za sve službenike u javnoj upravi koji su uključeni u procese upravljanja ljudskim resursima.

Projekat “Jačanje upravljanja ljudskim resursima u BiH” je u protekle dvije godine provodio aktivnosti s ciljem poboljšanja kapaciteta javne uprave za postizanje bolje i modernije administracije, sposobne da implementira zahtjeve procesa evropskih integracija u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Projekat je finansirala Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1 milion eura. Projekat je provodio NIRAS SR, od 29. januara 2020. do 31. januara 2022. godine.