U četvrtak 22. jula 2021. godine sa početkom u 9:30 sati realizirat će se online obuka za državne službenike sa sva četiri upravna nivoa u BiH o temi “Upravljanje zadovoljstvom korisnika” .

Cilj obuke usmjeren je na pružanje doprinosa izgradnji korisnički orjentisane javne uprave. Specifični ciljevi obuke su :

– produbljivanje postojećih i sticanje novih znanja i vještina u provođenju istraživanja zadovoljstva građana uslugama koje pružaju tijela javne uprave;

– podizanje kapaciteta predstavnika koordinišućih institucija za CSM za uvođenje pristupa za mjerenje zadovoljstva korsnika usluga u praktičnu primjenu u institucijama i organima uprave u BiH;

– stručno osposobljavanje predstavnika pilot institucija za provođenje mjerenja zadovoljstva korsnika u njihovim organizacijama.

Putem obuke bit će osiguran uvid u praktične pristupe i instrumente za CSM koji su primjenjivi za institucije javnog sektora kako bi se podstaklo uključivanje korisnika usluga i osiguralo podizanje opšteg nivoa kvaliteta javnih usluga.

Obuka se implementira u oviru Programa jačanja javnih institucija (SPI Program), koji u BiH implementira GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) u domenu unapređenja pružanja javnih usluga i upravljanja odnosima sa korisnicima, gdje je razvijen odgovarajući pristup i metodološki okvir za mjerenje zadovoljstva korisnika javne uprave u BIH, baziran na dobrim praksama i analizama iz javnog sektora drugih zemalja u predmetnoj oblasti.