Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini je stalan i neprekidan proces u koji su uključeni svi nivoi vlasti. Kao i ostatak zemlje, i u Brčko distriktu BiH nose se sa izazovima reformi, a od nedavno na čelu Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Vladi Brčko distrikta BiH imenovan je mr. sci. Davor Šolaja.

Tim povodom, Ured koordinatora za reformu javne uprave napravio je intervju sa Davorom Šolajom u kojem smo razgovorili o predstojećim obavezama, ciljevima i zadacima, kao i sa izazovima sa kojima se suočava Brčko distrikt BiH.

S obzirom na činjenicu da ste nedavno imenovani za novog koordinatora za reformu javne uprave u Brčko distriktu BiH, koji su prvi izazovi sa kojima ste se suočili i možete li navesti prve korake koje ćete preduzeti u oblasti reforme javne uprave u Brčko distriktu BiH?

Javnosti je poznato da Fond za reformu javne uprave nije operativan od kraja 2017. godine, tako da se odaje utisak da je sve stalo ili u najmanju ruku usporilo realizaciju reformskog procesa u BiH. Razlog ove blokade bi se mogao potražiti kako kroz prizmu političkog nerazumijevanja i neusaglašavanja tako i zbog finansijskog aspekta. Izazovi koji su pred nama možda predstavljaju podstrek da jedino kroz razgovor i razumijevanje funkcionisanja svakog pojedinačnog nivoa vlasti u BiH možemo zajednički djelovati i osloboditi se političkih pritisaka, te zajedno krenuti u reformske procese u BiH, s ciljem da se omogući ispunjenje uslova za status kandidata i konačnog cilja – pristupanja u EU. U toku su završna usaglašavanja “Zajedničke platforme” koja bi uspostavila politički i pravni okvir sva četiri nivoa vlasti, s ciljem sprovođenja Strategije za reformu javne uprave kao i njenih akcionih planova. Ubijeđen sam da bi imenovanje novih koordinatora na tri upravna nivoa trebalo da unese novu snagu i energiju, kao i želju da zajednički plovimo u istom smjeru i doprinesemo poboljšanju funkcionisanja javne uprave u BiH.

Prema Vašem mišljenju, koje se reformske mjere iz Akcionog plana za RJU Brčko distrikt BiH mogu brzo implementirati i postoji li konsenzus i politička volja u Vladi Brčko distrikta BiH da se započete reformske mjere sprovedu?

Кada govorimo o reformskim mjerama iz Akcionog plana, moramo sagledati sve činjenice i pokušati što brže implementirati one mjere koje ne zahtijevaju puno vremena, kao i finansijska sredstva za realizaciju istih. To ne znači da treba zanemariti ostale mjere, koje su složenije i iziskuju dodatni napor i usaglašavanja, ali i političku podršku. Potrebno je da Vlada i institucije rade sinhronizovano s ciljem ravnomjerne realizacije mjera u svim oblastima koje su utvrđene Akcionim planom. Ono što je izvjesno da se može brzo implementirati su dokumenti koji uključuju zakone, strategije i druge dokumente koji su identifikovani Akcionim planom. Neki od njih su: Zakon o državnoj službi, Zakon o javnoj upravi, Zakon o elektronskom potpisu, Strategija komunikacije, E-plaćanje, formiranje jedinice za internu reviziju i predstavljaju neke aktivnosti koje će u skorije vrijeme biti implementirane. Siguran sam da zajedničkim naporima možemo doći do željenih rezultata i ispuniti obaveze koje stoje pred nama.

Da li su već određene institucije i organi u Brčko distriktu BiH koji će biti nosioci reforme javne uprave za Brčko distrikt BiH?

Vlada Brčko distrikta BiH je na 38. redovnoj sjednici održanoj 8. juna 2018. godine donijela Odluku o odobravanju prijedloga Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018–2022. (broj odluke: 05-000459/16 od 14. 6. 2018. godine), kao i Akcionog plana za realizaciju strategije, sa tačno identifikovanim nosiocima aktivnosti, obavezama po svim oblastima i finansijskim implikacijama za iste. Кao mehanizam za praćenje realizacije Akcionog plana po pojedinim segmentima predviđeno je uspostavljanje monitoringa i evaluacije, te redovnog izvještavanja o napretku po određenim oblastima.

Prema Vašem mišljenju, da li Brčko distrikt BiH ima dovoljan broj službenika, sredstava i tehničku osposobljenost i opremljenost da se „uhvati ukoštac” sa reformom javne uprave i kakva je podrška države i stranih partnera Brčko distriktu BiH po pitanju reforme?

Što se tiče Brčko distrikta BiH, smatram da je sazrelo vrijeme da se aktivno radi na implementaciji reformskih procesa, kroz implementaciju strategija koje donose Vlade, i da je prošlo vrijeme čekanja da vidimo šta će se dešavati. Mi moramo napraviti iskorak i zajednički raditi na uspostavljanju savremene uprave koja ima za cilj zadovoljstvo korisnika usluga tj. građana. Naravno da je pomoć stranih partnera dobrodošla i da svaki projekat koji se inicira sa njihove strane svojevrstan benefit koji treba da prepoznamo i iskoristimo na najbolji mogući način. Prakse koje strane države koriste možda nisu u nekim segmentima najbolje rješenje, ali siguran sam da one mogu pomoći da nas usmjere da kreiramo najbolji model za naše sopstvene potrebe.