Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I krug.

Programom upravlja Delegacija Evropske unije u BiH, a provodi ga British Council. Prijave će se moći dostaviti u periodu od 3. do 20. septembra 2020. godine.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja. Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati dva programa online obuke u organizaciji College of Europe (Kampus u Brižu, Belgija) koji su prilagođeni kako profilima učesnika, tako i potrebama uprava u BiH, posjetiti institucije EU koje se bave pitanjima pristupanja EU i reformom javne uprave u šest zemalja Zapadnog Balkana tokom jednosedmične studijske posjete Belgiji (koja će biti organizirana 2021. godine ako to situacija s pandemijom virusne infekcije Covid-19 dopusti), te učestvovati u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu (jedna sedmica) i programu razmjene unutar BiH (dvije sedmice) – ukupno osam sedmica.

Program se fokusira na izgradnju stručnih kapaciteta i pripremu sljedeće generacije državnih službenika i kreatora politika u BiH koji će biti zaduženi za proces pridruživanja i pokretati i voditi buduće promjene u svojim društvima, naročito one koje se zahtijevaju Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanjem pregovaračkom procesu. Pored toga, opći cilj je poticati međusobnu povezanost i mobilnost ovih pokretača promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa za mobilnost na Zapadnom Balkanu.

U prvom krugu, program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta (stvarni broj dodijeljenih grantova može međutim biti manji, ovisno o podobnosti kandidata).

Na program se mogu se prijaviti mladi državni službenici sa svih nivoa vlasti u BiH. Kriteriji prihvatljivosti:
• građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava;
• državni službenici s jednom do sedam godina stručnog iskustva u oblasti EU integracija/pristupanja u javnoj upravi;
• univerzitetska diploma i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;
• kandidat koji tečno govori engleski jezik (najmanje viši srednji stepen (B2)).
• kandidat koji može pohađati dvije (2) online obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) sedmice (2 sedmice po obuci), putovati u inostranstvo radi jednosedmične studijske posjete Belgiji 2021. godine, i učestvovati u dvosedmičnoj razmjeni unutar BiH i jednosedmičnoj regionalnoj razmjeni (ukupno 8 sedmica).

Konačna objava Poziva za podnošenje prijava i detaljan Poslovnik bit će objavljeni na internetskoj stranici projekta već 3. septembra 2020. godine.