U organizaciji Agencije za unapređenje stranih investicija BiH  i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona od 30. oktobra do 1. novembra, uz finansijsku podršku programa TAIEX, u Sarajevu se održava trodnevna radionicu o javno-privatnom partnerstvu “Jačanje kapaciteta javnih tijela u pripremi projekata JPP”.

S obzirom na to da javno-privatno partnerstvo predstavlja novinu u teoriji i praksi u Bosni i Hercegovini, FIPA i Ministarstvo privrede TK su u junu 2018. aplicirali za dvije aktivnosti u okviru TAIEX tehničke podrške kako bi primjenom ovog instrumenta doprinijeli jačanju kapaciteta javnih tijela u oblasti javno-privatnog partnerstva.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave obratio se učesnicima konferencije naglasivši da je reforma javne uprave jedan od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima, a rast i prosperitet moraju biti zasnovani na privlačenju investicija.

„Javni sektor nema dovoljno raspoloživih sredstva za finansiranje ekonomski poželjnih investicija za razvoj infrastrukture. Prema statističkim podacima EU, uvođenjem modela JPP u javne investicije postiže se ušteda od 17-20% u odnosu na vođenje tih poslova isključivo od strane javnog sektora“, rekao je Ćuzulan. On je dodao da saradnja javnog i privatnog partnera kroz model javno-privatnog partnerstva doprinosi stvaranju dodatne vrijednosti, povećanju efikasnosti i poboljšanju organizacionog kapaciteta, te uspostavljanju stabilnog rasta i razvoja.

Ćuzulan je dodao i to Kancelarija koordinatora za refomu javne uprave snažno podržava sve incijative za unapređenjem modela javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini i izgradnji kapaciteta za njegovu punu, ali transparentnu, primjenu.

„Prepoznajući značaj ovog modela i potrebu za njegovim uvođenjem i unapređenjem u Bosni i Hercegovini, i sami smo u proteklom periodu implementirali jedan reformski projekat čiji su ciljevi bili razvoj i harmizacija legislative, obuke i izgradnja kapaciteta, te promocija modela javno-privantog partnerstva. Projekat je finansiran iz sredstava Fonda za reformu javne uprave, a realizovan je tokom 2016. i 2017. godine“, rekao je državni koordinator za reformu javne uprave.

Radionica je namijenjena predstavnicima javnih tijela s kantonalnih i lokalnih nivoa vlasti, koji će raditi na identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva, a na kojoj su predavači predstavnici institucija iz država članica Europske unije.

Radionica će omogućiti predstavnicima javnih tijela da se upoznaju s institucionalnim okvirom i praksom iz oblasti javno-privatnog partnerstva u državama članicama EU, da definiraju preduvjete za identificiranje potencijalnih projekata, učestvuju u procesu pripreme i provedbe projekata JPP-a, razvijaju modele za praćenje JPP projekata, analiziraju i predlažu potencijalne JPP projekte i slično.