Generalni sekretar Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Robert Vidović održao je 25. 7. 2019. godine u Sarajevu sastanak sa Mathiasom Mühleom,  rukovodiocem programa GIZ-a za oblast jačanja javnih institucija Bosne i Hercegovine, i predstavnicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH (PARCO).

Na sastanku je dogovoreno da Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH bude jedan od nekoliko korisnika Programa jačanja javnih institucija u BiH.

GIZ po nalogu Vlade SR Njemačke pomaže različite projekte podrške u BiH, a sve s ciljem kako bi javne institucije primjenjivale princip javne uprave u svrhu transparentnog, odgovornog, efikasnog i efektivnog pružanja javnih usluga.

Predstavnici Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH na sastanku su iskazali potrebu za podrškom organiziranju obuka za državne službenike koji rade na poslovima izrade programa rada institucija BiH i državne službenike koji rade na procjeni utjecaja propisa, što je novina u pravnoj regulativi, a koja je sastavni dio planova i programa institucija BiH.

Plan je da što veći broj državnih službenika prođe obuku o temi: „Izrada i kontrola prethodne procjene utjecaja propisa za normativno-pravne propise koji se predlažu u plan aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine”. Agencija za državnu službu BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave bi bili uključeni u cjelokupan proces implementacije projekta u vidu organiziranja dvodnevne obuke, a predavači spomenute obuke bi bili državni službenici Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH. Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH je dodijeljena nadležnost centralnog koordinirajućeg tijela za procjenu utjecaja propisa.

U vezi s dodijeljenom nadležnošću Generalni sekretarijat razmatra prijedlog plana normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i vrši uvid u dostavljene obrasce prethodne procjene te, po ocijenjenoj potrebi, vraća obrazac prethodne procjene instituciji BiH na doradu.

Dosadašnja iskustva rada u ovoj oblasti ukazuju na nedostatak iskustva i vještina državnih službenika koji rade na poslovima izrade planova i programa institucija BiH, kao i poslovima procjene utjecaja propisa, iz čega proizlazi potreba unapređenja cjelokupnog procesa izrade planskih dokumenata kroz održavanje praktičnih obuka državnih službenika institucija BiH. Praktičnu obuku bi vodio Generalni sekretarijat Vijeća ministara potpomognut i vanjskim ekspertom iz ove oblasti, kojeg predloži GIZ.

GIZ je prepoznao značaj zajedničke saradnje, te i kroz desetogodišnje djelovanje i pomoć u ovoj i sličnim oblastima reforme javne uprave u BiH, unapređuje i harmonizaciju procesa planiranja i razvoja, te unapređuje koordinaciju prioriteta naše zemlje na putu EU.

Kvalitetniji planovi rada institucija BiH će doprinijeti i kvalitetu plana i programa Vijeća ministara BiH. Razvijanje koordinacije procesa u ovom segmentu će poboljšati efikasnost i funkcionalnost Generalnog sekretarijata Vijeća ministara u smislu pružanja podrške drugim institucijama.

Generalni sekretarijat je spreman ići u proces reforme javne uprave i evropskih integracija, u segmentu razvoja i unapređenja poslova koji se odvijaju unutar Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, na sastanku je zaključio generalni sekretar Vijeća ministara BiH.

Rukovodilac programa GIZ-a za oblast jačanja javnih institucija Bosne i Hercegovine je iskazao spremnost pomoći Generalnom sekretarijatu kroz plan i program potreba Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2020. godinu, a sastanak će rezultirati i finansijskom pomoći u provođenju obuka državnih službenika koje će se realizirati već u septembru 2019. godine.

Izvor: savjetministara.gov.ba