Osnovna načela u provedbi reformskih mjera Strateškog okvira za javnu upravu su načela evropskog upravnog prostora i dobre uprave: pouzdanost, predvidljivost, odgovornost i transparentnost, finansijska održivost i učešće građana u donošenju i provođenju politika i propisa.

Jedan od načina implementacije gore navedenih načela u javnu uprave u Bosni i Hercegovini je kroz uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom. S tim ciljem, na Jahorini je 28. i 29. maja održana radionica za planiranje novog operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini 2019-2022. Radionicu su inicirali, te prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Instituta za standardizaciju BiH, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za dražavnu službu Federacije BiH, Agencije za državnu upravu RS i Pododjeljenja za ljudske resurse Vlade Brčko distrikta BiH. Program jačanja javnih institucija u BiH kojeg implementira njemački GIZ koji od ranije podržava aktivnosti na modernizaciji javne uprave, dao je svoju podršku i ovom događaju.

Radi podsjećanja, Vijeće ministara BiH je 2017. godine usvojilo Operativni plan za implementaciju uvođenja upravljanja kvalitetom u institucije BiH 2016-2018.godina, te je njegovom implentacijom Bosna i Hercgovina prepoznata kao jedna od vodećih zemalja u ovoj oblasti u regiji. Paralelno, vlade Federacije BiH i Republike Srpske donijele su zaključke o uvođenju modela za upravljanje kvalitetom CAF na svojim upravnim nivoima, te su i ovdje urađeni značajni koraci.

Međutim, potreba koja proističe iz Prinicipa za javnu upravu koje je razvila SIGMA za zemlje Zapadnog Balkana za sinhronizovanim djelovanjem na polju upravljanja kvalitetom na cijelom prostoru BiH, prepoznata je od gore navedenih učesnika i inicirano je stvaranje jedinstvene platforme za                                                                                                         ovu oblast, a koja će biti podržana od Vijeća ministara BiH, odnosno vlada entiteta i Brčko distrikta BiH.

Cilj operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini 2019-2022. jeste kontinuirano i plansko unapređenje javne uprave u efikasnu i efektivnu upravu, koja će pružati kvalitetnu uslugu svim građanima Bosne i Hercegovine.