Federalna vlada na sjednici održanoj 14.06.2018. godine usvojila je Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022. godina. Isti dokument usvojila je ranije i  Vlada Brčko distrikta BiH.

Usvajanje Strateškog okvira za reformu javne uprave je obaveza proistekla iz procesa pridruživanja u okviru kojeg je Evropska komisija, kroz strategije proširenja te izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine, naglasila potrebu usvajanja cjelodržavne strategije reforme javne uprave.

Inovirana strategija reforme javne uprave  zasnovana je na ključnim principima javne uprave, koje je razvila SIGMA na zahtjev Evropske komisije.

Javna uprava u okviru ovog Strateškog okvira obuhvata upravne sisteme koji su kao takvi definirani propisima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj dokument pruža koherentan okvir i definira ciljeve Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta i Vlade Brčko distrikta BiH u oblasti reforme javne uprave. Prioritetne oblasti djelovanja su: jačanje kapaciteta javne uprave kroz implemetaciju principa evropskog upravnog prostora, uspostavljanje korisnički orjentisane i transparentne javne uprave, izgradnja profesionalnog i depolitizovanog službeničkog sistema zasnovanog na principima merit sistema i uspostavljanje racionalne, koherentne, efikasne, efektivne, i odgovorne organizacione strukture javne uprave, na svakom nivou upravne vlasti.

U proces izrade Nacrta Strateškog okvira za reformu javne uprave bilo je uključeno više od 200 službenika iz institucija svih nivoa vlasti, koji su, kao članovi ili zamjenici članova radnih grupa, imenovani odlukama Vijeća ministara BiH, vlada entiteta i Brčko distrikta BiH u okviru šest radnih grupa. Strateški okvir te akcioni planovi koji će biti u narednom periodu pripremljeni fokusirani su na ciljeve i mjere koji će se provoditi na ova četiri nivoa uprave.

Očekuje se da će uskoro ovaj dokument usvojiti Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Srpske.