Ured koordinatora za reformu javne uprave tokom prošle godine bio je fokusiran na pripremu i usaglašavanje dokumenta Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period do 2022. godine, koja bi u naredna dva mjeseca trebala biti finalizirana i poslana Vijeću ministara BiH, vladama entiteta i Brčko distrikta BiH na usvajanje.

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan izjavio je za Fenu da će se usvajanjem ovog okvira stvoriti uslovi za nova ulaganja donatora u BiH u reformu javne uprave.

O aktivnostima na izradi dokumenta bit će razgovora i na sastanku Specijalne grupe za reformu javne uprave koji je zakazan za 30. januar ove godine.

Ćuzulan napominje da je u 2017. godini Ured koordinatora za reformu javne uprave potpisao pet ugovora za implementaciju reformskih projekata iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, E-uprave i Upravnog postupka.

Radi se o projektima: „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekta obuke“, „Nadogradnja i uspostavljanje sistema  za e-sjednice vlada“, „Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu“, „Ugovor o kupoprodaji roba IT oprema za projekat Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ i „Nabavka  opreme za projekat Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka.

Implementacija ovih projekata pomoći će realizaciji mjera i aktivnosti u pojedinim oblastima reforme javne uprave koje su definisane Revidiranim akcionim planom 1.

Koordinator za refomu javne uprave je kazao da su u toku postupci javne nabavke za četiri nova projekta. Radi se o projektima iz oblasti Strateško planiranje i koordinacija politika, Institucionalna komunikacija i Upravljanje ljudskim potencijalima.

Tokom prošle godine Ured je bio posvećen i procesu programiranja IPA II za period 2018-2020. i u saradnji s institucijama uključenim u sektor Demokratija i upravljanje pripremio sektorski planski dokument sa prijedlozima prioriteta za naredne tri godine koji će biti predloženi za finansiranje iz sredstava IPA II.  Prioriteti su iz oblasti javnih finansija, usluga i strateškog planiranja.

Ćuzulan ističe da je Ured koordinatora za reformu javne uprave jedina institucija na nivou BiH koja već drugu godinu zaredom izrađuje vodič – Budžet za građane. Krajem 2017. godine počeo je pripremu ove publikacije i očekuje se njegovo objavljivanje u prvom kvartalu ove godine.

Ured je u 2017. godini također bio fokusiran i na promociju i unapređenje vlastite transparentnosti na način da su svi dokumenti obuhvaćeni Standardima proaktivne transparentnosti objavljivani na službenoj web stranici www.parco.gov.ba. (Fena)