Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu dali su saglasnost na odluku o dodjeli ugovora za realizaciju druge faze projekta „Strateška komunikacija“.

Implementacija ovog projekta direktno će doprinijeti jačanju kapaciteta Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH za odnose s javnošću, institucionalnu i stratešku komunikaciju.

Projekat obuhvata provođenje istraživanja na polju strateške komunikacije među službenicima koji se bave odnosima s javnošću institucija sva četiri upravna nivoa – istraživanju rezultata komunikacijskih aktivnosti u odnosu na dosadašnji strateški okvir komunikacija (Strategije/Planovi komunikacija VM BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade BDBiH) te provođenje dvije s dvodnevne radionice u svrhu upoznavanja korisnika sa savremenim trendovima i teorijom u nekoliko oblasti važnih za njihov rad – komunikacijsko planiranje za službenike koji se bave komunikacijama unutar institucija sva četiri upravna nivoa, strateško planiranje, komunikacijski menadžment, koordinacija i interna komunikacija, evropske prakse u odnosima s javnošću i slično.

Glavnu komponentu projekta predstavlja razvoj sistema monitoringa i evaluacije strateške komunikacije institucija, što podrazumijeva unificiran sistem mjerenja efekata komunikacijskih aktivnosti institucija.

Implementacija projekta će doprinijeti realizaciji nekoliko ciljeva navedenih u Revidiranom Akcionom planu 1 u reformskoj oblasti institucionalne komunikacije.

O dodijeli ugovora za implementaciju ovog projekta naknadno će se izjasniti i članovi UO FRJU koji danas nisu prisustvovali sjednici.