Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine pokrenuo je projekt “Javno privatno partnerstvo”, kojemu je cilj približiti koncept javno-privatnog partnerstva široj stručnoj javnosti.

Projekt je finansiran iz sredstava Fonda za reformu javne uprave, a jedan od osnovnih zadataka je uspostavljanje funkcionalnog okruženja za JPP kroz provođenje neophodnih regulatornih intervencija u skladu sa evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama te, gdje je to potrebno, podržati uspostavljanje odgovarajućih institucionalnih rješenja.

Bosna i Hercegovina nema veliko iskustvo u realizaciji projekata JPP. Zakonski okvir postoji, ali obuhvata 12 zakona. Činjenica je da je ovaj ovako složen pravni okvir uslovljen i složenim ustavnim uređenjem BiH. Da bi se postigao napredak u realizaciji projekata JPP-a, potrebno je zaokružiti ovaj pravni okvir te ažurirati pojedina zakonodavna rješenja. To je praćeno nepostojanjem plana razvoja ove oblasti, a institucije nemaju ni ekspertskih znanja koje bi unaprijedile proces pripreme ovih složenih projekata.

Stoga, regionalni i bosanskohercegovački eksperti, zajedno sa predstavnicima vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, sada rade na razvoju i harmonizaciji zakonodavstva u oblasti JPP-a, obuci i izgradnji kapaciteta organa uprave za provođenje projekata JPP-a, te obuci privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru koncepta JPP-a. Pored toga, tu je i edukacija šire javnosti o prednostima koje donose projekti JPP-a.

Javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji podrazumijeva pružanje javnih usluga ili zadovoljenje javnog interesa, odnosno javne potrebe, putem projekata JPP-a.

Izjavu državnog koordinatora za reformu javne uprave doc dr. Dragana Ćuzulana o važnosti JPP za BiH pogledajte na  www.javnoprivatnopartnerstvo.ba. 

Na ovom linku naći ćete i druge korisne materijale iz oblasti Javno-privatnog partnerstva.