Vlada Republike Srpske, na redovnoj 121. sjednici održanoj 20.04. 2017. u Banjaluci,  usvojila je , između ostalog, Informaciju o aktivnostima na pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH.

Zadužuju se članovi radnih grupa iz Republike Srpske da tokom izrade Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH zastupaju stav da predmetni dokument može sadržavati samo ona pitanja oko kojih postoji saglasnost svih nivoa vlasti, a da se o neusaglašenim pitanjima treba prije izrade dokumenta pribaviti stav Vlade.

Vlada Republike Srpske ostaje kod stava da obuhvat Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH bude definisan u skladu sa Operativnim planom, odnosno da ne uključuje cjelokupan javni sektor, niti kantonalni i opštinski nivo vlasti.

Strateški okvir za reforme javne uprave u BiH treba da definiše osnovne strateške ciljeve koji su zajednički za sve upravne nivoe vlasti, a da se specifičnosti koje proizilaze iz potreba pojedinih upravnih nivoa vlasti realizuju kroz donošenje pojedinačnih strategija i akcionih planova, koji će se pripremiti na svim upravnim nivoima vlasti.

Vlada Republike Srpske je stava da je upravljanje i koordinaciju RJU potrebno povezati sa mehanizmom koordinacije evropskih integracija (radna tijela kao sastavni dio međuinstitucionalnog usaglašavanja među nivoima vlasti) i jasnije odrediti ulogu i značaj entitetskih predstavnika u sistemu monitoringa i izvještavanja.

Zadužuje se koordinator za reformu javne uprave Republike Srpske da o stavovima Vlade Republike Srpske obavijesti nadležne institucije Republike Srpske i Kancelariju koordinatora za reformu javne uprave u BiH.