Obukom državnih službenika postiže se višestruka dobit za institucije, ali i za građane, prije svega poboljšan kvalitet dobijenih usluga. Obuka nije stvar izbora, ona je prijeka potreba, posebno u periodima značajnih  promjena i provođenja reformi. U domenu državne službe način i realizacija stručnog usavršavanja i obrazovanja je regulisan zakonskim i podzakonskim aktima. Najveći izazov je definisanje potrebnih obuka kako bi se efikasnost službe unaprijedila, ali i mjerenje stvarnih efekata koje je obuka imala na rad državne uprave, pa se najčešće ove aktivnosti povezuju sa drugim aktivnostima upravljanja ljudskim resursima i upravljanja karijerom, poput godišnjeg ocjenjivanja državnih službenika.

Projekat “Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke” ima za cilj unaprjeđenje metodologije za procjenu potreba za obukama, te razvoj metodologije kojom bi se ocjenjivalo da li su te obuke bile korisne, odnosno da li su uticale na ranije pomenutu promjenu efikasnosti na radnom mjestu.

U okviru projekta, u toku mjeseca aprila i maja biće organizovane tri tematske radionice za rukovodeće državne službenike na kojima će se prezentovati najbolje prakse iz Bosne i Hercegovine, a koje će služiti za predlaganje različitih alata koji se mogu uspješno koristiti u procesu analize potreba za obukom i evaluacijom efekata obuke. Na osnovu rezultata tematskih radionica biće razvijena metodologija koja će biti testirana u četiri institucije, po jednoj sa svakog nivoa.

Nakon testiranja metodologije, te njene potvrde u praksi, biće educirani interni treneri (trening trenera) za njenu primjenu, te će biti izvršena obuka državnih službenika koji se bave pitanjima upravljanja ljudskim resursima u institucijama Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, kao i Brčko Distrikta.

Projekat će se realizovati u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu službu FBiH, Agencijom za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenjem za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, u periodu 12 mjeseci do 26. januara 2018. godine. Projekat implementira konzorcij iBusiness i NetPro, a finansira se iz Fonda za reformu javne uprave u ukupnoj vrijednosti 369.573 KM.