U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koje po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ u Sarajevu je u srijedu i četvrtak, 14. i 15.12.2016, održana obuka o otvorenoj vlasti za državne službenice i službenike sa nivoa BiH pod nazivom Transparentno, odgovorno i otvoreno. Obuku je provedena u saradnji GIZ-a, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva pravde BiH i Transparency International BiH.

Ovom obukom Vlada SR Njemačke kroz Program jačanja javnih institucija u BiH daje doprinos razvoju i unapređenju kapaciteta državnih službenika o konceptu otvorene vlasti. Obuka je namijenjena državnim službenicima u organima vlasti na nivou BiH, prvenstveno onima koji u svom poslu imaju zadatke vezane za saradnju s civilnim društvom, komuniciranje sa javnostima, postupanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, javne konsultacije, IT  i druge oblasti koje su u vezi sa konceptom otvorene vlasti. Program dvodnevne obuke bio je fokusiran na teme poput prava na slobodan pristup informacijama, pitanja proaktivne i fiskalne transparentnosti, te pitanja upotrebe informacionih tehnologija u otvorenom i transparentnom radu javnih institucija. Cilj obuke bila je prezentacija osnovnih principa koncepta otvorene vlasti svim učesnicama i učesnicima obuke kako bi bili u mogućnosti prepoznati načine na koje se ovaj koncept može primjeniti u njihovom svakodnevnom radu te definisanje ključnih izazova u implementaciji principa otvorenosti kao i prijedlog mogućih rješenja koja će unaprijediti postojeći sistem.

Obuka je organizirana kao jedna od mjera u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koje su usmjerene na podršku institucijama u primjeni principa otvorene vlasti. Za ovu svrhu njemački GIZ je uspostavio saradnju sa TI BiH koji će tokom obuke pružati ekspertizu u ovoj oblasti te će učesnicima predstaviti osnovne principe otvorene vlasti, kako bi ih mogli primjeniti svakodnevnom radu, zajedno sa prijedlozima rješenja koja će unaprijediti postojeći sistem.

Ministarstvo pravde BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave, kao institucije koje su uključene u implementaciju OGP inicijative u BiH, podijelili su svoja iskustva i znanja u ovoj oblasti.