Danas je u Sarajevu u organizaciji ZAMM Media Consulting kao implementatora, te Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH kao ugovornog organa, predstavljen projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“.

Realizacijom projekta osigurat će se podrška reformi javne uprave u BiH kroz izgradnju kapaciteta zaposlenih u organima državne službe/uprave u BiH za borbu protiv korupcije, alati za njeno suzbijanje i preventivno djelovanje na slučajeve pojave korupcije i sukoba interesa u državnoj službi, uz jačanje kapaciteta centralnih jedinica i službenika za informisanje za provođenje tematskih kampanja, istraživanja javnog mnijenja i proaktivan odnos sa medijima. Projekat se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

“Problem korupcije predstavlja jednu od najvećih prepreka dobroj upravi i bez sistematskog rješavanja ovog problema neće biti moguće napraviti iskorak u bilo kojoj oblasti u okviru cjelokupne reforme javne uprave”, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH, te naglasio važnost ovog projekta i zbog direktne saradnje svih ključnih aktera među institucijama uključenim u borbu protiv korupcije.

„Zabrinjavanja činjenica, a što je pokazalo i istraživanje, „da su različiti oblici koruptivnog ponašanja, djelimično ili upotpunosti prihvatljivi za građane u Bosni i Hercegovini“ te da je trećina ispitanika novac dala državnim službenicima na sopstvenu inicijativu, kako bi olakšali proceduru.  Ovakve stavove i ponašanja moramo mijenjati. Nijedan oblik koruptivnog ponašanja ne smije biti prihvatljiv”, rekao je Ćuzulan. Dodao je da su se 22 posto ispitanika u istraživanju izjasnila da su im državni službenici nagovijestili da se od njih očekuje dodatno plaćanje ili poklon za ostvarivanje neke usluge.

“Državni službenici koji uzimaju mito od građana za ostvarivanje bilo kakve usluge koje pruža javna uprava trebaju biti najoštrije sankcionisani”, kazao je koordinator za reformu javne uprave.

“Projekat prepoznaje aktuelni momenat i potrebe u sistemskom odgovoru na korupciju u BiH. Dokaz za to je potpuna usaglašenost projektnog plana i mjera predviđenih Strategijom za borbu protiv korupcije BiH za period 2015-2019”, istakao je Mevludin Džindo, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK). Prema njegovim riječima, značajno je što ovaj projekat prepoznaje i ciljne grupe prema kojima će ići sa nizom konkretnih aktivnosti posebno usmjerenih na edukaciju i upoznavanje službenika institucija i organa uprave(BiH, FBiH, RS, i BDBiH) sa aktuelnim pojavnim oblicima korupcije i na koji način sistemski odgovoriti na ovu pojavu.

Kao Vođa tima i ključni ekspert na projektu, dr. Almir Maljević istakao je nekoliko ključnih prednosti ovog projekta i najavio set aktivnosti koje će kao rezultat imati jedinstven Priručnik za obuku državnih službenika za borbu protiv korupcije, prema kojem će se u budućnosti odvijati obuke kadrova javne uprave.

«Nakon dvadeset godina borbe protiv korupcije nemamo standardizovane materijale za edukaciju (priručnik) državnih službenika. Ovim projektom popunjava se ta praznina jer su institucije odlučile da je krajnje vrijeme da se jedan takav priručnik napravi za bolje razumijevanje pojavnih oblika i mogućih načina prevencije i borbe protiv korupcije. Druga ključna prednost ovog projekta jeste obuka za oko 850 državnih službenika i zaposlenih u organima uprave, koji će prvi put, kroz standardizirane edukacijske module, nadograditi svoje poznavanje pojmova korupcije i sukoba interesa, te njihovih pojavnih oblika, etičkog kodeksa i integriteta, kao i drugih srodnih tema, kako bi bili osposobljeni za prepoznavanje korupcije primjenu antikorupcionih mjera i mehanizama djelovanja. Na taj se način direktno doprinosi realizaciji mjera propisanih aktuelnim antikorupcionim strategijama i akcionim planovima u BiH», objasnio je Maljević.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja, provedenog u okviru ovog projekta na zahtjev institucija u BiH, evidentno je postojanje korupcije u institucijama u BiH, iako u manjem obimu nego se obično misli. «Uprkos činjenici da je korupcija štetna za sve građane BiH, građani i državni službenici ne prijavljuju korupciju, a određeni postotak ju smatra i prihvatljivim oblikom ponašanja. Značajan broj građana ne zna gdje se korupcija prijavljuje. Većina ili ne vidi svrhu njenog prijavljivanja ili smatra da je uobičajena praksa da se daju pokloni i novac i da se tu nema šta prijavljivati. Veliki broj građana smatra da će oni koji prijavljuju zažaliti (imaju strah). To je ono što moramo mijenjati u našem društvu, a vjerujem da ćemo ovim projektom stvoriti preduvjete da građani institucijama vjeruju više, dok ćemo na drugoj strani imati državne službenike spremne da odgovore na sve izazove korupcije, koja je nesumnjivo glavni kočničar razvoja u Bosni i Hercegovini», zaključio je Maljević.

Kako je naglasio, važnost ovog projekta ogleda se i u činjenici da institucije BiH koje su korisnici projekta, ovim pokazuju da prihvataju činjenicu da je korupcija problem u sistemu, te razvojem standardizovanih edukativnih materijala i edukacijom državnih službenika, među kojima i 30 budućih edukatora, jačaju integritet i sistemski pristupaju prevenciji korupcije.

Mirjana Micevska, šefica službe za odnose s javnošću Vijeća ministara BiH posebno je naglasila kako su službenici za odnose s javnošću u institucijama BiH svjesni problema korupcije koja je zahvatila  sve segmente našeg društva i spremni su da, obavljajući svoje svakodnevne poslove, odgovore mnogim izazovima sa kojima se susreću. “Od posebnog  značaja bit će obuke planirane ovim projektom koji doprinosi provedbi  antikorupcionih mjera iz  Strategije  za borbu protiv korupcije BiH. Odnosno, bit će to generalno doprinos transparentnosti u radu institucija BiH”, zaključila je Micevska.

Korisnici projekta, između ostalih, su: agencije za državnu službu/upravu BiH, FBiH, RS i Pododjeljenje za ljudske resurse Brčko distrikta BiH, ministarstva pravde BiH, RS, FBiH te Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH – Služba za informisanje, Biro za odnose s javnošću Vlade RS, Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH i Sektor za informisanje Vlade BDBiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.