Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 29.01.2016. godine u Banja Luci, zgrada Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red:

1.      Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Nadzornog tima održane  08.06.2015. godine.

2.      Informacija o trenutnom stanju projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i razmatranje daljih koraka vezano za implemenatciju projekta.

3.      Informacija o trenutnom stanju na projektu „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“.

4.      Projektna ideja „Mjerenje zadovoljstva korisnika i unapređenje odnosa sa korisnicima upravnih  usluga“ razmatranje i dogovor o narednim koracima.

5.      Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge i usaglašavanje tabela za Godišnji izvještaj o napretku u implementaciji RAP1 za 2015. godinu.

6.      Razno.