U okviru implementacije projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EU HRM projekt) u Konjicu je od 11.05.-16.05. održana obuka trenera iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima za  odabrane državne službe sa nivoa BiH, FBiH, RS i BD BiH.  

Implementacija projekta koji je finansiran u okviru Instrumenta predpristupne pomoć počela je u januaru 2014. godine.  

Pored poboljšanja zakonodavnog okvira, harmonizacije procedura i praksi u strukturama državne službe na svim upravnim nivoima BiH –  izgradnja kapaciteta  u centralnim i perifernim jedinicama upravljanja ljudskim potencijalima je jedna od komponenti ovog projekta.  

ToT (Training of trainers) odnosno obuka predavača je jedan od načina kako unaprijediti sistem upravljanja ljudskim potencijalima.  ToT program znači uspostavljanje i proširenje baze trenera/predavača za potrebe obuka državnih službenika u državnoj službi koje je potrebno za razvoj kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. ToT omogućava da se novi sadržaji, nova znanja, novi koncepti  implementiraju u praksi – i to na brz i efikasan način sa uključivanjem što više ljudi iz konkretnih radnih okruženja. ToT obuka se sastoji od trenerskih vještina, javnog nastupanja, vještina prezentacije i ključnih oblasti iz upravljanja ljudskim potencijalima. 

Glavni korisnici ovog projekta su agencije za državnu službu i Pododjel za ljudske resurse Vlade Brčko distrikta BiH, ministarstva pravde na sva četiri administrativna nivoa u Bosni i Hercegovini kao i petnaest pilot institucija sa svih nivoa vlasti.

Nastavak obuke predviđen je za period 23.06. – 26.06.2015 u Tesliću.