Članovi Nadzornog tima za oblast Javnih finansija na sastanku održanom u srijedu 17. septembra u Sarajevu  razmatrali su i usvojili projektni prijedlog i projektni zadatak za projekat „Javno privatno partnerstvo“. I prijedlog i zadatak korigovani su u skladu sa stavom Vijeća ministara BiH, a koji se odnosi na to da se projekat implementira na nivou Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, a ne i na nivou zajedničkih institucija.

Cilj projekta je uspostava funkcionalnih sistema javnog privatnog partnerstva (JPP) u BiH u skladu sa evropskim zakonodavstvom, evropskim standardima i najboljim evropskim praksama.   

Implementacijom projekta predviđen je, između ostalog, razvoj zakonodavstava u oblasti javno privatnog partnerstva, harmonizacija već postojećeg zakonodavstva koja se odnosi na oblast javno privatnog partnerstva u BiH, obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje partnerstva kao i  obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta, edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP…

Prisutni članovi Nadzornog tima su predložili da se na listu projekata iz reformske oblasti Javne finansije dodaju projektne ideje „Nadogradnja BMIS-a u svrhu implementacije programskog budžeta“ kao zajednički projekat i „Unaprijeđenje sistema izvještavanja u okviru federalnih budžetskih korisnika“ kao individualni projekat za nivo Federacije BiH. Zbog različitih stavova predstavnika RS i FBiH po pitanju projekta „Uvođenje informacionog sistema upravljanja budžetom u cijeloj BiH“ prisutni članovi Nadzornog tima se nisu izjašnjavali po pitanju usvajanja liste projekata.

Sastanku su prisustvovali članovi NT-a sa svih upravnih nivoa osim sa nivoa Brčko distrikta BiH.