Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast javne finansije bit će održan u četvrtak, 13.02.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 04.12.2013. godine;

2.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti Javne finansije u skladu sa Revidiranim  AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2014. godinu;

3.    Analiza i verifikacija podataka iz godišnjeg izvještaja o napretku za 2013. godinu;

4.    Prijedlog Plana održavanja sastanaka Nadzornog tima u 2014. godini i dogovor oko programskih/ključnih aktivnosti NT-a za reformsku oblast Javne finansije u 2014. godini;

5.    Usvajanje projektnog zadatka „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta“;

6.    Informacije o projektu „Javno privatno partnerstvo“;

7.    Rotacija predsjedavajućeg Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije;

8.    Razno.