Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 24.10.2013. godine s početkom u 12 sati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka.

Dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 35. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 19.07.2013. godine;

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.07.-30.09.2013. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda;

3.    Početni izvještaj o implementaciji projekta „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na početni izvještaj;

4.    Informacija u vezi priključenja novog donatora – Ministarstva vanjskih poslova Danske Fondu za reformu javne uprave i nacrt Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave;

5.    Prijedlog Smjernica o izmjenama i dopunama Smjernica za formiranje i rad komisija za nabavke za provođenje postupaka javnih nabavki finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave;

6.    Prijedlog Procedura upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave;

7.    Informacija o događanjima nakon realizacije projekta „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH;

8.    Informacija o načinu daljeg angažmana eksperta za javne nabavke;

9.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

10.    Razno.