Prisutni članovi Nadzornog tima za oblast Javne finansije sa državnog nivoa, FBiH i Brčko distrikta BiH na sjednici održanoj 11. juna ove godine razmatrali su i dali podršku Projektnom prijedlogu Javno-privatno partnerstvo (JPP).

Radi se o jednom od nekoliko prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave. Cilj projekta je uspostava funkcionalnog sistema javnog privatnog partnerstva u BiH u skladu s evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim evropskim praksama. Obzirom da će zakonski okvir za JPP biti uspostavljen na nivou BiH, FBiH, RS i BD BiH, realizacija projekta doprinijet će boljem alociranju angažovanih finansijskih sredstava, većoj efikasnosti angažovanih sredstva, te držanjem rashoda u okvirima budžeta. Također, osoblje relevantnih institucija će biti obučeno za provođenje JPP, poslovna zajednica upoznata s JPP i obučena za njegovo provođenje,a biće kreirano i povoljno poslovno okruženje za JPP.

Članovi NT iz ove reformske oblasti iz Republike Srpske, a u skladu sa propisanim procedurama, naknadno će se izjasniti o projektnom prijedlogu.  

Ivan Dragošan, predstavnik implementatora projekta “Proširenje BMIS sistema” na sastanku je članovima NT uručio uručio certifikate o dodatnim licencama za rad u BMIS sistemu, te obavijestio prisutne da je u sklopu pružanja dodatnih usluga na BMIS projektu aktiviran instalirani BMIS modul za planiranje plata.

Na sastanku se raspravljalo i o saradnji članova Nadzornog tima sa twinning projektom „Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH“.  

Gdin. Josef Poeschl, vođa twining projekta, članovima NT-a ukratko je predstavio projekat „Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH“. Održana je i prezentacija o fiskalnom odnosno budžetskom pristupu koji se koristi u Austriji.  

Sastanku su, pored gdin. Poeschl, prisustvovali i članovi njegovog tima gdin. Reiner Buchegger i gđa. Margit Knipp.