Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa koordinatorima za reformu javne uprave iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, članovima Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava i konsultantskom kućom InfoDom d.o.o. Zagreb, a u skladu sa zaključkom sa sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, tokom ove sedmice održat će prezentacije rezultata projekta “Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”.

Prezentacija predstavnicima institucija Vlade Reblike Srpske bit će održana 23. aprila u 12.00 sati u zgradi Vlade RS, predstavnicima institucija Vijeća ministara BIH 24. aprila u 12.00 sati u sali Parlamentarne skupštine BiH i 25. aprila u 12.00 sati u zgradi Vlade FBiH za predstavnike institucija Vlade Federacije BiH.

Osim predstavljanja rezultata projekta, cilj prezentacije je predstavljanje i delegiranje zadataka koje je neophodno poduzeti za uspostavljanje Okvira interoperabilnosti te nastavak realizacije ovog procesa na svim upravnim nivoima..   

Projektom je razvijen okvir interoperabilnosti, a u saradnji sa 57 institucija sa sva četiri upravna nivoa u BiH, izrađeno je niz dokumenata koji predstavljaju poluge daljeg razvoja okvira interoperabilnosti.  Potreba za uspostavljanjem, usvajanjem i održavanjem okvira interoperabilnosti proizlazi iz potrebe javne uprave da pruža kvalitetne usluge građanima i privredi (kroz one-stop-shop pružanje usluga) te potrebe za smanjenjem troškova kako na strani institucija javne uprave kod pružanja usluga, tako i na strani građana i privrede – konzumenata tih usluga. Usvajanje Okvira interoperabilnosti u BiH stvorit će preduslove za efikasnu i bržu javnu upravu, racionalizaciju rada državnih i javnih organa, pružanje usluga višeg nivoa građanima i privredi, lakšu komunikaciju i objedinjavanje privrednih tokova unutar BiH.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.