Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 21.12.2012.godine

2. Planovi održavanja sjednica/planovi rada Nadzornog tima u 2013. godini

3. Analiza stanja u reformskoj oblasti i provedba mjera iz RAP1 u 2013 godini ( na bazi podataka iz godišnjeg izvještaja o napretku RAP1 za 2012 i mjera koje su previđene za 2013)

4. Usvajanje projektnog prijedloga za projekat „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

5. Predlaganje novih projektnih ideja/prijedlozi za finansiranje iz PAR Fonda

6. Razno

biće održan 25.03.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave , Vrazova broj 9, sa početkom u 11:00 časova.