Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

 

 
1/01 Viši stručni saradnik za finansije

Opis poslova i radnih zadataka: Pomaže kod pripreme finasijskih dokumenata za aktivnosti tehničke podrške; priprema interne analize i projekcije o finansijskim pitanjima; radi na održavanju podataka putem aplikacija baze podataka; po potrebi prati i upravlja troškovima; osigurava poštivanje pravnih procedura i drugih smjernica; osigurava redovno podošenje izvještaja; obavlja druge zadatke koje dodjeljuje šef Jedinice, i koordinator.

Posebni uslovi: VSS- ekonomski fakultet (sa specijalizacijom za finansijska pitanja); dvije godine odgovarajućeg iskustva dijelom stečenog u javnom sektoru; poželjno iskustvo iz upravljanja grantovima; poznavanje relevatnih procedura vezanih za finansije; odlične analitičke vještine; poznavanje rada na računaru uključujući radno znanje Excel-a; pouzdano prosuđivanje, fleksibilnost i pouzdanost; poznavanje engleskog jezika je prednost.
Status: državni službenik na položaju višeg stručnog saradnika.

Mjesto rada: Sarajevo.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Neto plaća: 1.118,00 KM.

Napomena za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09 i 54/10).

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

– fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

– uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

– uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

– dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika – ukoliko kandidat isto posjeduje uzimajući u obzir da je ovo poželjan a ne obavezan uslov;

– dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

– popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba  ili u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.
 
Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

– Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana.

– U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci.

– U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

– U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

– U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

– Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati.

 
Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.
 
Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10), izuzimajući čl. 6. i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog, isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH gdje se i objavljuje Javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.
 
Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 08.08.2012. godine, putem poštanske službe preporučeno, na adresu:

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH  
“Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave”,
Vrazova 9
71000 Sarajevo

 
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.