Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u petak 29. juna 2012. godine u Sarajevu u prostorijama Vlade Federacije BiH, u Alipašinoj ulici 41, sa početkom u 12 sati.

Za ovaj sastanak predlažemo slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 02.04.2012god. Sarajevo);

2.    Razmatranje i usaglašavanje projektnog prijedloga „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa“ i aktualiziranje ranije prekinutog projekta „Aplikacija softvera za elektronsku bazu propisa – LDB“;

3.    Dostavljanje informacija o napretku u implementaciji RAP1 za prvu polovinu 2012. Godine;

4.    Prijedlog plana za održavanje sjednica NT za 2012. Godinu;

5.    Razno.

Materijal za sastanak Nadzornog tima možete preuzeti ovdje.