Dvadeset druga sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u petak, 21. 10.2011. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 27.07.201 1. godine

2. Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke dodatnih usluga za implementaciju projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima " sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na lzvještaj o radu Komisije

3. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za javnu nabavku dodatnih usluga za implementaciju projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima " za LOT 1. LOT 2 i LOT 3 i prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za javnu nabavku dodatnih usluga za implementaciju projekta "Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima " za LOT 4 sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na odluku o dodjeli ugovora

4. Izvještaj o evaluaciji javne nabavke usluga za implementaciju projekta "Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH" sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na lzvještaj o evaluaciji

5. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu izmedu dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za RJU

6. Razno.