U okviru projekta "Izrada okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka", finansiranog iz Fonda za reformu javne uprave, u srijedu, 28.09.2011. godine ,u prostorijama Ureda koordinatora u Sarajevu održane su konsultacije sa predstavnicima institucija sa nivoa Vijeća ministara BiH i Federacije BiH, obuhvaćenih ovim projektom. Sastanke je organizovao Ured koordinatora, u saradnji sa implementatorom projekta, firmom Infodom d.o.o. iz Zagreba.

Realizacija pomenutog projekta počela je 23.05.2011. godine, sa rokom realizacije od godinu dana. Korisnici projekta su Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada bRčko distrikta BiH. Glavni ciiljevi ovog projekta su:

  • Povezivanje i niži troškovi institucija javne uprave,
  • Harmoničan i sinhroniziran ICT razvoj u institucijama javne uprave,
  • Brže i efikasnije usluživanje građana i privrednih subjekata kroz elektronske usluge,
  • Preciznije i brže odlučivanje na temelju kvalitetnih informacija,
  • Sudjelovanje u strateškom razvoju BiH kroz poticanje elektronskog poslovanja.

Nastavljajući praksu konsultacija sa korisnicima projekta, i na tragu prethodno održanih sastanaka u Brčkom i Banjoj Luci, pozvani su predstavnici Nadzornog tima za oblast Informacione tehnologije, implementacionog tima ovog projekta, te predstavnici ključnih institucija obuhvaćenih projektom. Tako su sastancima prisustvovali predstavnici  Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Ministarstva finansija FBiH, Porezne uprave FBiH, Ministarstva pravde FBiH i Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.

Svrha sastanaka bila je povećanje institucionalnog kapaciteta za prihvaćanje okvira interoperabilnosti te za implementaciju ovog projekta na nivoima Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH. Pored toga, sastanci su zamišljeni i kao mehanizam konsultacija sa korisnicima i prikupljanja neophodnih informacija za dalje aktivnosti projekta.

U skladu sa tim, predstavnici implementatora projekta prisutnima su prezentirali projekt, njegove ciljeve, aktivnosti i njihovu dinamiku, sa osvrtom na rezultate i efekte koji se od njega očekuju. Kroz diskusiju, prikupljene su informacije o pitanjima bitnim za uspješno planiranje i implementaciju projektnih aktivnosti. Neka od diskutovanih pitanja ticala su se nadležnosti za interoperabilnost, implemetacije preporuka iz Evropskog Okvira Interoperabilnosti (EIF), prioritetnih e-Usluga, javnih registara, informacionih sistema, korisnika, pravnog okvira koji reguliše interoperabilnost itd.

Pored prikupljenih korisnih informacija, korisnici su upoznati sa detaljima projekta i uspostavljeni su kontakti između njih i implementatora projekta, što bi trebalo rezultirati unaprijeđenom saradnjom, većom uključenošću predstavnika institucija svih nivoa u projektne aktivnosti, te, u konačnici, stvoriti osnovu za uspješnu implementaciju i, naročito, održivost rezultata projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interopreabilnosti i standarda za razmjenu podataka".