Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške izrazilo spremnost da uloži sredstava u Fond za RJU i doprinese realizaciji obaveza iz reforme javne uprave kao političkog kriterija za pristupanje EU kao i spremnosti švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) da nastavi ulagati u reformu javne uprave članovi UO Fonda za reformu javne uprave jučer su na sjednici u Mostaru utvrdili Nacrt Memoranduma III za uspostavu Fonda za RJU kojim će se obezbijediti njihovo dalje učešće u finansiranju reforme.  

Nacrtom Memoranduma predviđeno je da će Sida u naredne tri godine (2012, 2013 i 2014. godina) ukupno uložiti tri miliona eura u Fond i to po jedan milion na godišnjem nivou. U istom periodu će i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške donirati Fondu tri miliona eura.

Članovi UO Fonda za reformu javne uprave izrazili su zahvalnost donatorima za buduća ulaganja u Fond i kazali da će novac pomoći realizaciji revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, dokumentu kojim se reforma javne uprave usmjerava na provođenje konkretnih mjera od kojih će direktne koristi imati građani, poslovni subjekti i društvo u cjelini.

Članovi UO su jednoglasno prihvatili i Izvještaj o evaluaciji ponuda u okviru javne nabavke usluga za projekat „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ (BMIS) kao i prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku usluga za implementaciju ovog projekta.  Predviđeno je da se projekat BMIS implementira na državnom nivou, nivou FBiH, RS i BD. BMIS je sistem baziran na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u  ministarstvima finansija. Sve budžetske institucije moći će pristupiti pripremi budžeta preko online baze. Implementacijom ovog projekta u svim budžetskim institucijama bit će unaprijeđen sadržaj podataka, unos i izvještavanje kao i transparentnost uz istovremeno jačanje fiskalne discipline u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici UO konačno je potvrđen projektni zadatak i tenderska dokumentacija za  projekat „Informacijski sistem trezora Brčko distrikta BiH”. Svrha projekta je uvezivanje trezora Brčko distrikta BiH sa ostalim budžetskim korisnicima u BiH.

Na sjednici je usvojen i drugi periodični izvještaj o implementaciji projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH, kao i informacija o prijedlogu za izmjenu rokova i aktivnosti za implementaciju projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe“ te Godišnji finansijski izvještaj Fonda za RJU za 2010. godinu. Članovi UO razmatrali su i informaciju o planiranoj realizaciji sredstava Fonda za reformu javne uprave za 2011. godinu, pilot monitoring izvještaj za projekat „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH, informaciju o dosadašnjim aktivnostima na analizi cijena okvirnih budžeta projekata koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave kao i informaciju o donesenim Odlukama u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za RJU.