Mladi kao koncept su tek relativno nedavno uključeni i u Europsku politiku. Nakon uvođenja člana 149., stava 2., Ugovorom iz Maastrichta je proširen obim politike kojom se bavi EU, čime su obuhvaćeni i mladi kao posebna oblast.

Europska saradnja

Dokument o mladima (White Paper) koji je usvojen u  novembru 2001. predložio je da bi se ova dimenzija koja se odnosi na mlade trebala intenzivnije razmotriti prilikom razvijanja opće politike u oblastima kao što su obrazovanje i obuka, zapošljavanje i uključivanje mladih u društvene tokove, zdravstvo i nediskriminacija. Nakon tog dokumenta, Vijeće EU-a je u junu 2002. godine uspostavilo okvir za europsku suradnju u oblasti problematike mladih i na taj način institucionaliziralo uključivanje mladih u relevantne oblasti o kojima EU donosi smjernice o generalnoj politici. Europska unija je prošle godine usvojila novu strategiju za mlade pod nazivom „Strategija Europske unije za malde-ulaganje i osnaživanje“. To je obnovljena otvorena metoda koordinacije za rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi i za stvaranje šansi za mlade, koji se odnosi na politiku za mlade u razdoblju od 2010. do 2018. godine i u kratkim crtama prikazuje suradnju između zemalja članica i Komisije u ovoj oblasti.

Mladi u pokretu i akciji

Strategija navodi nekoliko konkretnih inicijativa kako bi se mladima pomoglo u suočavanju sa šansama i izazovima u oblasti obrazovanja i obuke, zapošljavanja i poduzetništva, zdravlja i zdravstvenih dobrobiti, sudjelovanja u aktivnostima, volonterskim aktivnostima, uključivanje mladih u socijalne tokove, kreativnost i kultura, mladi i svijet. Potreba za hitnim rješavanjem pitanja nezaposlenosti mladih potvrđen je u Okviru za europsku suradnju.

U rezoluciji Vijeća o Okviru za europsku suradnju od 27. novembra 2009. godine zemlje članice su se dogovorile da pitanje zapošljavanja bude tematski prioritet  za idućih 18 mjeseci (januar 2010-juni 2011.). Idućeg mjeseca Europska komisija će usvojiti inicjativu „Mladi u pokretu“ koja ima za cilj promovirati mobilnost studenata i onih koji pohađaju obuku kako bi se poboljšala situacija u pogledu zapošljavanja mladih. Predstojeći prijedlog Komisije predstavlja doprinos za reformsku strategiju za predstojeću dekadu nazvanu „Europa 2020“.

Cilj strategije „Europa 2020.“ je razviti, u idućih 10 godina, ekonomiju koja se zasniva na znaju i inovacijama. Mladi imaju važnu ulogu u ovom procesu, ali im je potrebna veća podrška kako bi se iskoristio njihov puni potencijal. „Mladi u pokretu“ pružanje podrške vrši putem davanja doprinosa boljem obrazovanju, obuci i boljem pristupu tržištu rada. Uz sve svoje postojeće strategije, EU je također uspostavila vrlo konkretne programe usmjerene na mlade i njihovu mogućnost zapošljavanja. Europski Parlament i Vijeće usvojilo je Odluku br. 1719-2006-EU kojom se utvrđuje program „Mladi u pokretu“ za razdoblje od 2007. do 2013.godine. To je program Europske unije za mlade od 15 do 28 godina. Cilj programa je inspirirati osjećaj za aktivno sudjelovanje u građanskim aktivnostima, kao solidiranost i toleranacija među mladim Europljanima i uključiti ih u oblikovanje budućnosti Europske unije.

Servis za učenje

Jedan od načina na koji se mladi u BIH mogu angažirati u omladinskim programima Europske unije je putem Europskog volonterskog servisa (EVS). EVS mladim Europljanima pruža šansu da budu volonteri u nekoj stranoj zemlji unutar ili izvan Europske unije. EVS, koji je otvoren za mlade između 18 i 30 godina, u stvari je „Servis za učenje“.  Pored koristi koje ostvaruje lokalna zajednica, sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima, mladi volonteri također mogu razviti nove vještine i stoga unaprijediti svoj osobni, obrazovni i profesionalni razvoj.  Volonteri mogu imati koristi od konkretne obuke u sklopu cjelokupne aktivnosti i unaprijediti vlastite šanse za zapošljavanje u budućnosti.  Sudjelovanje je besplatno za volontere koji također imaju osiguran smještaj i hranu, osiguranje i novčani dodatak za vriejme trajanja projekta.  U aprilu prošle godine, Delegacija EU u BIH također je najavila „prognozu pojedinačnih servisnih ugovora“ za projekt „Podrška  EU koordinaciji i provedbi državne politike za mlade u BiH“. U okviru svog Programa partnerstva za mlade Vijeće Europe je također utvrdilo suradnju sa jugoistočnom Europom kao prioritetnim područjem. U okviru programa eksperti razmjenjuju informacije o situaciji u oblasti zapošljavanja mladih u cijeloj regiji i odgovarajućem razvoju događaja u okviru politike za mlade, razmjenjuju dobru praksu i jačaju veze i mreže između interesnih strana na državnoj i međunarodnoj razini, piše Dnevni list.