Ured koordinatora za reformu javne uprave sklopio je danas sa firmama Djikic Consulting services i Đikić d.o.o ’ Ugovor o konsultantskim uslugama za realizaciju projekta “Strateško komuniciranje”.

Provođenjem projekta „Strateško komuniciranje” biće unaprijeđeno proaktivno  komuniciranje u Vijeću ministara BiH, Vladi FBiH, Vladi RS i Vladi Brčko distrikta BiH. Projekat treba da rezultira istraživanjem stavova javnosti o vladama u BiH i strategijama komunikacija sa godišnjim akcionim planovima komunikacijskih aktivnosti svih centara izvršne vlasti u BiH.

U analizi koja je prethodila izradi projekta uočeno je da vlade u BiH praktikuju u većoj mjeri reaktivno nego proaktivno komuniciranje, koje preporučuje Akcioni plan 1 (AP 1) Strategije reforme javne uprave u oblasti Institucionalna komunikacija. Prema AP 1, svaka vlada dužna je izraditi i usvojiti strateški dokument kojim će definirati ciljne grupe, komunikacione poruke i kanale kao i vidove promocije u javnosti.  

Realizacija projekta trajat će devet mjeseci, a njegova vrijednost je 149.526 KM.    

Nabavka konsultantskih usluga za ovaj projekat izvršena je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.   

Ovo je drugi projekat koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.