Program SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) 27. i 28. novembra u Parizu organizuje seminar za predstavnike zemalja korisnica Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) Evropske unije. Svrha seminara je istražiti na koji način IPA programi mogu pomoći zemljama korisnicama da ojačaju javnu upravu u kontekstu evropskih integracija. Seminar će biti fokusiran na tri ključne teme:

  • reforma javne uprave
  • javne nabavke
  • kontrola javnih finansija.

Cilj seminara je uspostaviti stalnu mrežu dijaloga javnog sektora zemalja obuhvaćenih eurointegracijama.

Ovaj seminar je dio aktivnosti SIGMA-e (posebnog programa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) u promovisanju značaja dobrog upravljanja u javnoj administraciji i svojevrstan je nastavak seminara održanog u oktobru 2007. godine.