Ime i prezime:  prof.dr. Ferid Otajagićkoordinator

Telefon:  +387 33 565 790

E-mail: Ferid.Otajagic@parco.gov.ba

Datum i mjesto rođenja: 03.04.1959.

Obrazovanje:

Srednja škola: 1981. – Gimnazija

Fakultet: 1985. – Diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, kao redovan student

2001. – Odbrana magistarskog rada na temu „ Javna subjektivna prava u složenim državama“ na Pravnom fakultetu u Sarajevu

 26.04.2005. – Odbrana doktorske disertacije na temu „Državna javna subjektivna prava s posebnim osvrtom na unutrašnja prava države“, Pravni fakultet Sarajevo.

07.09.2006. Zvanje doc.dr. na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Zenici iz naučne oblasti „Državno i međunarodno javno pravo“

07.09.2011. – Zvanje vanrednog profesora stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

07.09.2017. – Zvanje redovnog profesora stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Poznavanje stranih jezika: francuski (B1/2), ruski (A 1/2)

Bibliografija

Knjige:
1.      „Državna javna subjektivna prava s posebnim osvrtom na unutrašnja prava države“, 2005 godine

2.      „Javna subjektivna prava u složenim državama“, 2005 godine

3.      „Priručnik za obuku sudija za prekršaje“, 2006 godine.

4.      „Jurisdikciona zaštita javnih i privatnih subjektivnih prava“, 2007 godine

5.      „Pravna država, porezi, prekršaji“ 2008 godine,

6.      „Država i demokratija“ 2017.godine

7.      „Javna subjektivna prava i dužnosti“, 2017.godina

Objavljeni radovi:

 

1.      Pravna misao broj 9-10 8septembar-oktobar 2000. godine) pod naslovom: «uopšten pogled na aktuelno stanje poreznog prava u Bosni i Hercegovini»,

2.      Pravna misao broj 1-2 (januar-februar 2001. godine) pod naslovom: « Problemi i uspostavljanje finansijske suverenosti u Bosni i Hercegovini»,

3.      Pravna misao broj 7-8 ( juli-august 2001. godine) pod naslovom: « Uzroci naplaćenja fiskalnih obaveza»,

4.      Pravna misao broj 11-12 ( novembar-decembar 2001. godine) pod naslovom : «Efekti otvorenog sistema upravljanja u poreznoj upravi FbiH»,

5.      Pravna misao broj 1-2(januar-februar 2002. godine) pod naslovom: «U prilog aktuelnih ustavnih promjena o javnim subjektivnim pravima Bosne i Hercegovine»,

6.      U dnevnom listu «Oslobođenje» od 03.09.2001. godine pod naslovom: «Ne logičnost dejtonskog rješenja»,

7.      Data recenzija na radosvrti-prikazi: Mr. Edin Rizvanović na temu: «Porezni tretman proizvoda u intrakomunitiranoj razmjeni u kontekstu slobodnog prometa roba»,  časopis Pravna misaobr. 11-12(novembar-decembar 20001.godine),

8.      Pravni savjetnik br. 5 od mjeseca maja 2002. godine pod naslovom: «Sistemska usklađenost i praktična usmjerenost člana 68 stav 1. zakona o izvršenju sankcija u kantonu Sarajevo»,

9.      Pravni savjetnik, br. 6 od mjeseca juna 2002. godine, pod naslovom: «posljedice (ne) usaglašenih poreznih zakona u federaciji Bosne i Hercegovine»,

10.  Pravna misao, br. 5-6 (maj-juni)2002. godine na temu: «Raspodjela nadležnosti kao suštinsko pitanje Federalno uređene države Bosne i Hercegovine»,

11.  Pravni savjetnik br. 9, 8septembar 20002. godine), pod naslovom: «Novi Zakon o poreznoj upravi federacije Bosne i Hercegovine»,

12.  Pravni savjetnik, br. 10, (oktobar 2002. godine), pod naslovom: « Signalna dejstva novog Zakona o poreznoj upravi federacije Bosne i Hercegovine»,

13.  Pravna misao br. 9-10, (septembar-oktobar 2002. godine), pod naslovom: «Mogući efekti novog zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine»,

14.  Pravni savjetnik br. 12 (decembar 2002. godine), pod naslovom: «Razlozi uvođenja PDV-a na nivou države Bosne i Hercegovine»,

15.  Pravna misao br. 3-4 (april-maj 2003. godine9 pod naslovom: « Suprotstavljanje poreza na dodatnu vrijednost poreznoj evaziji»,

16.  Pravni savjetnik br. 5 ( maj/svibanj 20003. godine) pod naslovom: « Porezni aspekt autorskih i srodnih prava u Bosni iHercegovini»,

17.  U časopisu «Pravni savjetnik», br. 9 (septembar/rujan), pod naslovom: «Osnovni razlozi donošenja Zakona o prekršajima države Bosne iHercegovine»,

18.  U časopisu «Pravna misao», br.7-8 ( jul-august 2003. godine), pod naslovom: «Dužnost i pravo izdavanja i uzimanja računa kod prodaje proizvoda i obavljanja usluga»,

19.  U časopisu «Pravna misao», br. 11( novembar/studeni) 2003. godine, pod naslovom: «Osvrt na krivična djela iz oblasti poreza u novom krivičnom zakonu FBIH»,

20.  U mjesečnom stručnom¸časopisu «Porezni savjetnik», br. 11 (novembar/studeni) 2003. godine pod naslovom: «Mogućnost izricanja zaštitne mjere oduzimanja odobrenja za rad»

21.  U mjesečnom stručnom časopisu «Porezni savjetnik», br. 1 (januar/siječanj) 2004. godine, pod naslovom: «Krivična odgovornost za poreznu utaju»,

22.  U mjesečnom stručnom časopisu «Pravni savjetnika» br. 1 (janur/siječanj) 2004. godine, pod naslovom: « Izvršenje novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku»,

23.  U mjesečnom stručnom časopisu «Zips», br. 1 (januar/siječanj) 2004. godine, pod naslovom: «Zakonito izricanje zaštitne mjere zabrane vršenja samostalne djelatnosti i dovoljna ocjena olakšavajućih okolnosti»,

24.  U mjesečnom stručnom časopisu «Pravni savjetnik», br. 2 (februar/veljača) 2004. godine, pod naslovom: «Utvrđivanje dužnikove imovine u izvršnom postupku»,

25.  U mjesečnom stručnom časopisu « Pravni savjetnik» br. 4 (april/travanj) 2004. godine, pod naslovom: «O reformi prekršajog prava u Bosni i Hercegovini»,

26.  U mjesečnom stručnom časopisu «Pravni savjetnika» br. 11-12 (novembar-decembar) 2005 godine., pod naslovom: «Osnove refeorme prekršaja u Bosni i Hercegovini»,

27.  U časopisu «Pravna misao» br. 11-12  (novembar-decembar) 2005 godine., pod naslovom: «Pretpostavke ostvarenja pravne države»,

28.  U časopisu «Pravni savjetnik» br. 1-2 (januar-februa) 2006 godine., pod naslovom: «Načelne promjene u prekršajnom postupku»,

29.  U časopisu «Pravna misao» br. 1-2 (januar-februar) 2006 godine., pod naslovom: «Suverenost i pravna država(najteže i najsloženije pitanje u BiH)».

30.  U časopisu „Pravna misao“ br. 1-2 (januar-februar) 2008 godine, pod naslovom „Weberov model racionalne birokratske organizacije s posebnim osvrtom na reformu državne uprave“

31.  U zborniku radova Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini „Kvalitet 2009“ sa 6. Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum, 04-07.juni 2009. „Kvalitetna javna uprava u Bosni i Hercegovini – osnovne predpostavke“

32.  ANALI Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 2011: „Sistem osnovnih vrijednosti u javnoj upravi s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini“,

33.  U zborniku radova Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini „Kvalitet 2011“ sa 7. Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum, 01-04.juni 2011. „Kvalitet upravljanja u javnom sektoru Bosne i Hercegovine“

34.  Regional science conference with international participation: Stable Local Development challenges and opportunities, 03-04 june, Year 1, No.1, 2011: „Local community in the system of state governance“ (Lokalna zajednica u sistemu upravljanja državom).

35.   Univerzitetska Hronika; Časopis univerziteta u Travniku vol.3br.2, Travnik, decembar 2011 „Oblik upravne kulture u Bosni i Hercegovini“.

36.  ANALI Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Broj 8; Godina4; decembar 2011: „Savremene tendencije u javnoj upravi“,

37.  Zbornik radova sa naucno-strucnog skupa sa internacionalnim ucescem „Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini”, Univerzitetska hronika, Vol.4, br. 1, Univerzitet u Travniku, 28.01.2012. „Osnovne predpostavke reforme i profesionalizacije javne uprave u BiH“

38.  Univerzitetska Hronika; Časopis univerziteta u Travniku vol.4br.1, Travnik, decembar 2012 „Upravna efikasnost kod donošenja rješenja u upravnom postupku“.

39.  U zborniku radova Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini „Kvalitet 2013“ sa 7. Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum, 06-08.juni 2013. „Principijelne osnove za kvalitetno tumačenje, primjenu i promjenu Ustava Bosne i Hercegovine“

40.  Univerzitetska Hronika; Časopis Univerziteta u Travniku vol.4 br.2, Travnik, decembar 2014 „Osnovne ustavne vrijednosti za pojedinca u Bosni i Hercegovini“.

41.  „Aktuelnost glavnih teorijski problema u shvatanju države i prava u zemljama tranzicije“, Politika- Časopis za istraživanje fenomena politike, 12/2015; Novi Sad.

42.  Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, god.I, br.2 (2016.) „Savremeni metodi rada javne uprave“.

43.   Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (2017.godine.) „Kontrola uprave“

44.   Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (septembar 2018) „Strateški standardi vrijednosti za kvalitetnu izmjenu ustava BiH“

45.   Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku (decembar 2018) „Sistemi sudske zaštite u upravnim sporovima“

Projekti:

1.      U 2003.godine učestvovao u timu za razvoj PDV-a u BIH,

2.       U 2006. godini  učestvovao u reformi sudova za prekršaje u BiH.

3.      U 2010. i 2011. učestvovao u dva projekta: „Uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISIO 9001:2008“, u okviru agencije „QMSI“ Sarajevo, u djelu koji se odnosi na dizajniranje procesa i pripremu dokumentacije kvaliteta, sa važećom legislativom iz oblasti javne uprave i lokalne samouprave za općine Konjic i Modriča.

4.      U 2012. I 2013. Bio angažovan na realizaciji dva projekta uspostavljena  sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtijevima međunarodnog standarda EN ISIO 9001:2008, u okviru Agencije „QMSI“ Sarajevo, u dijelu koji se odnosi na dizajniranje procesa pripreme edukacije internih auditora QMS sa poentom na primjenu važeće  zakonske i ostale legislative.

5.      U 2016.godini bio angažovan na dva projekta o uspostavi kvaliteta usluga općinskih i kantonalnih administracija u okviru Agencije „QMSI“ Sarajevo.

Konferencije:

–         Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2009“,, Neum, 04-07.juni 2009.

–        Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem,“Kvalitet 2011“, Neum, 01-04.juni 2011.

–        Regional science conference with international participation“ Stable Local Development challenges and opportunities“,  Kosovo 03-04 june 2011.

–        Naučno-stručni  skup  sa internacionalnim učešćem “Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini”, Azapovići, 28.01.2012.

–        Naučno- stručni skup sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2013“, Neum, 06-08.juni 2013.

–        “Implikacije evroatlantskih integracija na ustavne reforme u BiH” Kiseljak, 21. novembar 2017. godine

–        Međunarodna naučna konferencija “Pravna država i vladavina prava u BIH”, 19.maj 2018.

Priznanja:

Priznanje za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti dodjeljeno od Univerziteta u Travniku 2013.god.

Radna biografija

02.03.1985.-15.04.1992. – Građevinsko radna organizacija „standard“ Rogatica, Rukovodilac pravne i opšte službe.

15.04.1992.-15.07.1995. – Opštinski sud, sudija i predsjednik suda Žepa

15.06.1996.-02.03.1997. – Viši sud u Tuzli, sudija

02.03.1997.-02.03.2006. – Federalna porezna uprava- Središnji porezni ured Sarajevo, predsjednik komisije za porezne prekršaje.

02.03.2006.-01.04.2007 – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ministar prostornog uređenja.

01.04.2007.- 22.10.210 – Parlament Federacije BiH, poslanik u Predstavničkom domu.

2010.-2018.  – Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Fakultetu za upravu – Pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

15.03.2018.- i dalje  – Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, zamjenik koordinatora