No. naziv
1 2016: Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 31.12.2015.
2 2016: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. do 31.03.
3 2016: Izvještaj o reviziji plata i naknada u Uredu koordinatora
4 Budžet 2016
5 Budžet Ureda koordinatora
6 Finansijski zahtjev za 2016.
7 Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2014. godinu
8 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 30.06.2015.
9 Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za 2015.
10 Obrazloženje Operativnog plana izvršenja budžeta Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2015. godinu
11 Operativni plan za 2015.
12 Plate zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
13 Tabele namjenske strukture za nabavku stalnih sredstava i višegodišnjih projekata za 2015. god.
14 2016: Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2016.
15 Budžet za 2016. (tabela operativnog plana)
16 Budžet za 2016 – tabela namjenske strukture (analitika)
17 Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01 – 30.06.2016.
18 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 01.01. do 31.12.2016. finalno –
19 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2016.
20 Propratno pismo, Izvršenje Budžeta sa 30.09.2016. godine
21 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2016.
22 IZVJEŠTAJ III KVARTAL 01.01. do 30.09.2016. finalno
23 Tabele operativnog plana za 2017. god
24 2016: 04 izmjenjena tabela namjenske strukture za 2016._
25 Izmjenjena Tabela 1a operativnog plana za 2016. god
26 BzaG PARCO_elektronska smanjeno 3
27 Ukupna primanja zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave – finalno
28 Troškovi putovanja zaposlenih u Uredu koordinatora za RJU za 2016.godinu
29 2017 – Izvjestaj o finansijskoj reviziji Ured koordinatora
30 2017: Šestomjesčni IZVJEŠTAJ 01.01. do 30.06.2017.
31 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.06.2017. (3)
32 Devetomjesečni IZVJEŠTAJ 01.01.do 30.09.2017.
33 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 30.09.2017.
34 Godišnji izvještaj 2017.
35 Obrazloženje finansijskog izvještaja sa 31.12.2017.
36 Budzet za gradjane 2018 fin
37 Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH za 2017. godinu
38 Finansijski izvještaj II kvartal 30 06 2018
39 Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Ureda za period 01.01. do 30.06 2018. godine
40 Finansijski izvještaj III kvartal 30.09.2018.
41 30.09.2018. god. obrazloženje finansijskog izvještaja