Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Pododjel za ljudske resurse u sklopu projekta „Modernizacija sistema za upravljanje ljudskim resursima“ u suradnji sa implementatorom projekta EURECNA konzorcijom započeo je danas u Hotelu “Jelena”  edukaciju za članove povjerenstva za zapošljavanje, a u skladu sa novim Zakonom o državnoj službi u tijelima javne uprave Brčko distrikta BiH i novim Pravilnikom o zapošljavanju.

Ciljna skupina su zaposlenici organa uprave i institucija Brčko distrikta BiH koji će sudjelovati u proceduri zapošljavanja službenika i namještenika, a koji se biraju na temelju otvorenog natječaja za upražnjeno radno mjesto. Svrha obuke se odnosi na pojašnjenje  procedure zapošljavanja koja se zasniva na izboru najboljeg kandidata zasnovanu na stručnom obrazovanju i kompetencijama koje kandidat posjeduje te stručnim kvalitetama istog.

Predstojnik resornog Odjela Tomislav Stjepanović ističe da je cilj ove obuke da se članovi povjerenstva za zapošljavanje na temelju novog Zakona o državnoj službi i tijelima javne uprave Brčko distrikta upoznaju sa novim načinom izbora, selekcije, intervjua kao i bodovanja pri zapošljavanju u javnoj upravi.

“Ovo je projekt kojim će biti omogućena edukacija oko stotinu držanih službenika u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima posebice u segmentu koji se tiče samog odabira najkvalitetnijeg i najboljeg kandidata koji će sutra započeti radni odnos u Vladi Brčko distrikta”, kazao je Stjepanović dodajući da su državni službenici koji sudjeluju u edukaciji raspoređeni u četiri skupine.

Prema riječima stalnog člana Odbora za zapošljavanje Brčko distrikta Amira Softić edukacija će uvelike pomoći pri realizaciji stalnih zadataka vezanih za zapošljavanje. Rukovoditelj projekta Europske unije, Samo Vodac iz Slovenije je naznačio da je za edukaciju povjerenstava i odbora za zapošljavanje ovim projektom u trajanju od dvije godine, na svim razinama državnoj, entitetskim i Brčko distrikta osigurano dva milijuna eura. (Izvor: www.bdcentral.net)