Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH je na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrio projekt "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata".

Projekt "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata"  ima za cilj da generalno poveća konkurentnost privrede BiH i da stimulira poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, kroz korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije u restruktuiranju državne uprave.

Navedenim projektom biti će stvorena  kompletna mapa puta, usaglašena sa svim relevantnim zainteresiranim stranama kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla sa javnim vlastima u BiH kroz jedinstvenu točku kontakta i elektronički.

U konačnici ovaj projekt direktno doprinosi mogućnosti da se registriranje preduzeća izvrši na jednom mjestu bilo elektronički tj. online  ili na jednoj fizičkoj lokaciji sa znatno smanjenim vremenom postupka i ukupnim troškovima čime se povećava konkurentnost BiH u privlačenju stranih investicija i ukupnom ambijentu poslovanja.

Na današnjoj sjednici usvojeni su projektni prijedlozi za projekt "Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II" i za projekat "Javno privatno partnerstvo (JPP)".

Projekat "Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika djelovanja – faza II"  ima za cilj jačanje procesa strateškog planiranja i izrade javnih politika  u organima javne uprave, sa ciljem pružanja boljih javnih usluga ljudima u BiH i pružanja podrška procesu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

Cilj projekta  "Javno privatno partnerstvo (JPP)"  je uspostava funkcionalnog sistema javnog privatnog partnerstva u BiH sukladno europskom zakonodavstvu, europskim standardima i najboljim europskim praksama.

Upravni odbor Fonda, između ostalog, usvojio je i Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. travanj – 30. lipanj 2013. godine.