Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvoBiH, utvrdilo je pet prijedloga zakona kojima se oblast intelektualnog  vlasništva u Bosni i Hercegovine usklađuje s legislativom Europske unije, ispunjavaju obveze iz Europskog partnerstva, odnosno Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje te stvaraju uvjeti za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Prijedlogom zakona o zaštiti topografije integriranog kruga, koji je utvrdilo Vijeće  ministara BiH, daje se mogućnost svim zainteresiranim osobama u ovoj oblasti da ostvare svoja prava na teritoriju BiH.

Prema Prijedlogu zakona, zaštita topografije može se tražiti u roku od dvije godine od njene prve komercijalne uporabe bilo gdje u svijetu. Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem zahtjeva Institutu za intelektualno  vlasništvo  BiH.

Utvrđenim Prijedlogom zakona o patentu, između ostalog, uredit će se i postupak za priznavanje patenta i njegovu pravnu zaštitu. Prijavu za zaštitu patenta lice podnosi Institutu za intelektualno vlasništvo   BiH, kojem se mogu podnijeti i međunarodne prijave patenta.    

Prijedlogom zakona o žigu utvrđeno je postojanje individualnog, kolektivnog i žiga garancije. Žig se definira   kao znak koji služi za razlikovanje roba, odnosno usluga fizičkih i pravnih lica.    

Prijedlogom zakona o industrijskom dizajnu propisuju se uvjeti za zaštitu dizajna, definira   se  pravo na industrijski dizajn te uređuje postupak međunarodnog registriranja dizajna, čime se ova oblast sustavno uređuje.

Prijedlogom zakona o zaštiti oznaka geografskog porijetla bit će pojačana zaštita od nelojalne konkurencije i prvi put uveden inspekcijski nadzor u skladu sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Vijeće ministara BiH dostavit će pojedinačno utvrđene prijedloge zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.  

Vijeće ministara BiH, između ostalog, utvrdilo je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, kojim se ova oblast usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnoj zakonodavnoj proceduri.

Izmjenama i dopunama utvrđuju se standardi i procedure za razmjenu povjerljivih informacija u skladu sa Sporazumom o sigurnosnim procedurama za razmjenu povjerljivih informacija između BiH i EU.

Izmjenama Zakona, između ostalog, utvrđena je obveza donošenja podzakonskog akta o vršenju sigurnosnih provjera. Također,  predviđena je i dodatna mogućnost vršenja intervjua prilikom sigurnosnih provjera.   

Vijeće ministara BiH,  na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Strategiju za provođenje javne interne financijske kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine, čime je ispunjena još jedna obveza utvrđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Ova strategija, kao i u drugim europskim zemljama, nužan je preduvjet za pružanje solidne osnove za razvoj i jačanje sustava i procedura javne interne financijske kontrole (Public Internal Financial Control – PIFC).  

Usvajanjem Strategije omogućit će se stvaranje objedinjenog sustava koji će uspostaviti vlade entiteta i Vijeće  ministara BiH radi kontroliranja, revizije i izvještavanja o korištenju proračunskih  i sredstava Europske unije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je  Ekonomsko-fiskalni program 2010. – 2012. godine. Ekonomsko-fiskalni program predstavlja pretpristupni ekonomski program koji je obvezan dokument za zemlje kandidatkinje za članstvo u EU.

Ovo je jedan od ključnih dokumenata u procesu približavanja Europskoj uniji koji sadrži ekonomska predviđanja, informacije o javnim financijama i ciljeve strukturalnih reformi, a načinjen je po posebnoj metodologiji koju je dostavila Europska komisija.     

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Pregled preostalih zahtjeva iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima koji je Interresorna radna skupina  za pregovore o liberalizaciji viznog režima načinila na osnovu dokumenta „Dopunjena procjena implementacije Mape puta za viznu liberalizaciju BiH“,  od 27. studenog 2009. godine. Ekspertna misija Europske komisije najavila je posjetu Bosni i Hercegovini u drugoj polovini veljače 2010. godine radi ocjene napretka u ispunjenju preostalih obveza, nakon čega će biti pripremljena preporuka u vezi s ukidanjem viza za građane BiH. Zadužena su ministarstva i druge institucije nadležne za ispunjenje pojedinih zahtjeva iz Mape puta ispuniti ih najkasnije do 8. veljače 2010. godine. Zadužena je Interresorna radna skupina da dopuni ovo izvješće novim informacijama o ispunjenim obvezama, nakon čega će ga Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.       

Tako je na današnjoj sjednici Vijeće  ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo pojedinačne pravilnike kojima se uređuje oblast sigurnosti granice u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, čime je ispunjena jedna od preostalih dopunskih obveza u provedbi Mape puta za ukidanje viza građanima BiH. Riječ je o Pravilniku o postupku određivanja privremenog graničnog prijelaza, Pravilniku o postupku utvrđivanja i rješavanja graničnog incidenta i drugih povreda državne granice i Pravilniku o standardima i uvjetima  izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o uključivanju Bosne i Hercegovine u međunarodni sustav za kontrolu droga i sustav predizvoznih najava koje je razvio Ured Ujedinjenih nacija za droge i kriminal. Donošenjem ove odluke stvorit će se uvjeti za razmjenu podataka o kontroli droga, čime BiH ispunjava još jednu obvezu iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, saopćeno je iz Ureda za informiranje Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH.