Bosna i Hercegovina treba provesti popis stanovništva i domaćinstava u 2011. godini, kao što će uraditi sve države članice Europske unije, države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, saopćila je Europska komisija u BiH.

Od popisa stanovništva očekuje se da u potpunosti bude sukladan s EU zahtjevima posebno s temama koje trebaju biti pokrivene u upitniku za popis, u diseminaciji rezultata popisa i kvalitetnom izvještavanju. Planirano je da pilot popis bude održan u travnju 2010. godine.

Poštivanje međunarodnih standarda u sprovođenju popisa je od najveće važnosti, vodeći ka točnoj socio-ekonomskoj i demografskoj slici stanovništva Bosne i Hercegovine i ka rezultatima koji će biti široko prihvaćeni. Popis je isto tako od visoke važnosti za proces europskih integracija zemlje.

Europska komisija se složila sa BiH da Međunarodna monitoring operacija (IMO) treba osigurati da se popis vrši prema međunarodnim standardima i procedurama te u skladu sa svim statističkim zahtjevima Europske unije, od priprema zadatka do pružanja informacija.

"Pilot popis stanovništva će se također pratiti. Na početnom sastanku koji je IMO održao 31.08.2009. godine u Sarajevu, Europska komisija se dogovorila s nekoliko međunarodnih organizacija o principima i postupcima za praćenje aktivnosti", navodi se.

Eurostat, statistički ured Europske komisije vodit će proces i predsjedavati odborom IMO kao i obezbijediti sekretarijat.

Vijeće Europe, Statistički odjel Ujedinjenih nacija (UNSD), Ekonomska komisija za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE), Fond za stanovništvo Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) obavezale su se da će učestvovati u monitoring operaciji.

Europska komisija finansirat će veći dio troškova te aktivnosti koji iznose oko 700.000 eura. Vijeće ministara BiH i Europska komisija uskoro će potpisati Memorandum o razumijevanju o Međunarodnoj monitoring operaciji (IMO).

Taj memorandum opisuje mandate, rezultate i uvjete za IMO. Važan element Memoranduma je da Bosna i Herceegovina prizna IMO i njegove principe.

Europska komisija podsjetila je Bosnu i Hercegovinu da je krajnje vrijeme da se usvoji zakon o popisu stanovništva bez čega je nemoguće izvršiti popis.

"Bosna i Hercegovina će zaostati za susjedima u procesu europskih integracija ukoliko se popis ne provede", saopćeno je.