Na sjednici Upravnog odbora fonda za reformu javne uprave, održanoj 08.02.2008. godine usvojen je Poslovnik o radu upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave.

Pozitivno očitovanje svih članova Upravnog odbora na sjednici o prijedlogu Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održanoj u Sarajevu označilo je i zvaničan početak funkcioniranja Fonda, u iznosu od 4,5 milijuna eura, koje je zajednica donatora namijenila za potporu reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Sredstva fonda sada su na raspolaganju za financiranje projekata iz oblasti reforme javne uprave identificiranih Akcijskim planom 1 Strategije reforme javne uprave. U skladu sa tim, na sjednici su članovi Upravnog odbora glasovali i o dva projektna prijedloga koje je pripremio Ured koordinatora.

Projekti su iz oblasti Institucionalnog komuniciranja, odnose se na aktivnosti IK 8, IK 12 i IK 14 Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, odnosno na obuku službenika, direktnno komuniciranje s javnošću i direktno komuniciranje s građanima. Projekti „Uspostava mreže info polica“ i „Obuka državnih službenika za informiranje“ već su ranije podržali sve upravne razine, kao i članovi Nadzornog tima za oblast Institucionalno komuniciranje. Provedba ovih projekata predviđena je za sve razine vlasti, i kroz njih bi trebali biti unaprijeđeni kapaciteti centralnih jedinica za odnose s javnošću na razini BiH, RS, FBiH i Brčko distrikta BiH, te uspostavljeni mehanizmi unutarngjeg, međusobnog i komuniciranja sa javnošću, a sve s ciljem uvođenja koncepta institucionalnog komuniciranja u rad ustanova.


         Foto galerija      

Oba projektna prijedloga Upravni odbor je jednoglasno usvojio i predviđeno je da će već na narednoj sjednici biti razmatrani i projektni zadaci, odnosno konkretni projekti, čime bi se stvorili uvjeti za njihovo financiranje iz Fonda. Provedba projekata planirana je odmah po usvajanju projektnih zadataka na Upravnom odboru Fonda.

Usvajanje Poslovnika o radu je od izuzetne važnosti jer tim činom Fond za reformu javne uprave postaje operativan i njegova sredstva raspoloživa za korištenje. Dato je zeleno svjetlo projektima posredstvom kojih će biti implementirane mjere iz Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Ovdje možete preuzeti i pogledati dokument ''Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave''