бр. назив
1  2015: Извјештај ревизије учинка
2 Листа корисника права на накнаду за превоз на посао и превоз са посла у 2015. години у Канцеларији координатора за РЈУ
3 2016: Годишњи извјештај о извршењу буџета за период 01.01 – 31.12.2015.
4 2016: Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.до 31.03.
5 2016: Извјештај о ревизији плата и накнада у Канцеларији координатора
6 Буџет 2016 – Извод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ.
7  Буџет Канцеларије координатора – Ивод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ
8 Финансијски захтјев за 2016 – Буџет у формату захтјева за додјелу буџетских средстава институције
9  Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2014. године
10 Извјештај о извршењу буџетаза период 01.01. – 30.06.2015.
11 Извјештај Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2015.
12 Образложење Оперативног плана извршења буџета Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2015. годину
13 Оперативни план за 2015 – Буџер аналитички
14 Плате запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
15 Табеле намјенске структуре за набавку сталних средстава и вишегодишњих пројеката за 2015. год.
16 2016: Образложење финансијског извјештаја са 30.06.2016.
17 Буџет за 2016. (табела опетаивног плана) – Буџет аналитички
18 Буџет за 2016. – табела намјенске структуре (аналитика)
19 Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2016
20 ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 31.12.2016. финално
21 Образложење финансијског извјештаја са 31.12.2016.
22 Пропратно писмо, Извршење буџета са 30.09.2016. године
23 Образложење финансијског извјештаја са 30.09.2016.
24 ИЗВЈЕШТАЈ III КВАРТАЛ 01.01. до 30.09.2016.финално
25 Табеле оперативног плана за 2017. год – Буџет аналитички
26 2016: 04 измјењена табела намјенске структуре за 2016.
27 Измјењена Табела 1а оперативног плана за 2016. год – Буџет аналитички
28 BzaG PARCO електронска смањено 3
29 Укупна примања запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе – финално
30 Трошкови путовања запослених у Канцеларији координатора за РЈУ за 2016. годину
31 2017 – Извјештај о финансијској ревизији Канцеларија координатора
32 2017: Шестомјесечни ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 30.06.2017.
33 Образложење финсијског извјештаја са 30.06.2017. (3)
34 Деветомјесечни ИЗВЈЕШТАЈ 01.01. до 30.09.2017.
35 Образложење финансијског извјештаја са 30.09.2017.
36 Годишњи извјештај 2017
37 Образложење финансијског извјештаја са 31.12.2017.
38 Буџет за грађане 2018 
39 Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе и БиХ за 2017. годину
40 Финансијски извјештај II квартал 30 06 2018
41 Oбразложење полугодишњег извјештаја о извршењу буџета Канцеларије за период 01.01. до 30.06.2018. године
42 Финансијски извјештај III квартал 30.09.2018.
43 30.09.2018. год. образложење финансијског извјештаја
44 Табеле оперативног плана за 2018. након преструктурирања
45 Пропратно писмо достављање оперативног буџета за 2018. након преструктурирања
46 Припадајућа основна примања PARCO – 2018
47 Трошкови путовања запослених у Канцеларији координатора за РЈУ за 2017. годину