Канцеларија координатора за реформу јавне управе у циљу спровођења закључка Савјета министара БиХ израдила је Смјернице за спровођење правила за консултације са јавношћу у изради правних прописа у Канцеларији координатора за реформу јавне управе.

Консултације са јавношћу укључене су као мјера у Ревидираном  акционом плану 1 Стратегије реформе јавне управе, унутар реализације активности реформске области  Стратешко планирање, израда политика и координацијски капацитети , а с цилјем успостављања потребних механизама  за постизање стандарда квалитета прописа.

Смјерницама се обезбјеђује правилна и досљедна примјена  Правила за консултацијес јавношћу у изради правних прописа Савјета министара БиХ те исте обезбјеђују већи ниво учешћа интересних група, заинтересоване јавности и повећање информисаности о свеукупном раду Канцеларије. Процес консултација је двосмеран и користан је и за предлагача и јавности уопште.

У процесу демократизације и интегрисања у Европску унију, крајњи циљ је успостављање партнерских односа владиних институција и јавности, а што се засигурно може постићи транспарентношћу и консултацијама са јавношћу.

Позивамо и друге заинтересоване стране да се укључе у процес консултација које спроводи Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

У овој секцији налазе се Смјернице за спровођење правила за консултације са јавношћу у изради правних прописа у Канцеларији координатора за реформу јавне управе, као и образац за подношење коментара, а у наредном периоду овдје ћемо објавити планиране нормативно-правне акте за консултације.

Контакт

Тила Арнаут-Биоградлија, координатица за консултације

Адреса: Вразова 9, 71000 Сарајево

Телефон: + 387 33 56 57 86

Факс: + 387 33 56 57 61

E-mail: Tila.Arnaut@parco.gov.ba или на javnekonsultacije@parco.gov.ba.

br. naziv
1 2016: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora
2 2016: Smjernice za provođenje Pravila za konsultacija s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
3 2016:Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Srednjoročnog plana rada
4 2016:Obrazac za dostavu komentara
5 Izjava o svrsi donošenja Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
6 Izjava o svrsi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017. – 2019. godine
7 Nacrt Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za period 2017.-2019.
8 Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2017.
9 Spisak organizacija koje su izrazile zainteresovanost za uključivanje u proces javnih konsultacija
10 2017: Izvještaj o provedenom postupku javnih konsultacija za nacrt Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godine
11 2017: Spisak akata Ureda koji podlijezu javnim konsultacijama
назив