No. Ime
1 PP Презентација са састанка амбасадора ЕУ
2 PP презентација за област Јавне финансије
3 PP презентација за област Израда политика и координациони капацитети
4 PP презентација за област Институционална комуникација
5 PP презентација за област Информационе технологије
6 PP презентација за област Управљање људским потенцијалима
7 PP презентација за област Управни поступак
8 PP презентација: Мјерење и мониторинг учинка и одговорности на бази учинка у процесу реформе јавне управе
9 Презентација: Public Administration System, Public Administration Reform and trends in Public Administration
10 Презентација: иновације у јавној управи
11 Презентација: Реформа јавне управе у контексту СПП-а
12 SIGMA извјештај 2010: Процјена потенцијалних кандадата за чланство у ЕУ
13 Акциони план за реализацију приоритета из документа Европско партнерство (латинична верзија)
14 Акциони план провођења одредби Привременог споразума и ССП-а (латинична верзија)
15 Вишегодишњи индикативни плански документ (MIPD) 2008.-2010. (латинична верзија)
16 Документ вишегодишњег индикативног финансијског оквира (MIFF) 2010.-2012.
17 Европска комиисија: Извјештај о напретку за 2010. год ( лат. верзија)
18 Европска комисија Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2009. години (латинична верзија)
19 Европска комисија: Извјештај о напретку за БиХ у 2010. (енглеска верзија)
20 Европска комисија: Приједлог принципа, приоритета и услова Европског партнерства са БиХ – новембар 2007. (енглеска верзија)
21 Европска комисија: Стратегија проширења и главни изазови 2008.- 2009. (латинична верзија)
22 Европска комисија: Стратегија проширенја и клјучни изазови 2009.-2010. (латинична верзија)
23 Извјештај Европске комисије о напретку БиХ за 2008. годину (латинична верзија)
24 Извјештај Европске комисије о напретку БиХ за 2013.
25 Компаративни приказ налаза и препорука из извјештаја ЕК о напретку БиХ за 2006.,2007. и 2008. (латинична верзија)
26 Одлука о Европском партнерству за БиХ 2008. (латинична верзија)
27 Препоруке Савјета Организације за економску сарадњу и развој
28 Привремени споразум о трговини и трговинским питањима (Interim Agreement)
29 Принципи јавне управе
30 Споразум о стабилизацији и придруживању (Stabilization and Association Agreement)
31 Стратегија интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију (латинична верзија)
32 Стратегија проширења и кључни изазови 2014-15
33 Системски преглед реформе јавне управе у БиХ (латинична верзија)
34 Функционални преглед сектора образовања у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)
35 Функционални преглед сектора пољопривреде у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)
36 Функционални преглед сектора повратка у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)
37 Функционални преглед сектора полиције у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)
38 Функционални преглед сектора правосуђа у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)
39 Функционални преглед сектора здравства у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)
40 Функционални преглед сектора околине у БиХ – Завршни извјештај (латинична верзија)