бр. назив
1 2004-10-28: Одлука о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији Предсједавајућег Савјета министара Бих i 2007-04-19: Одлука о измјени Одлуке о успостављању Канцеларије координатора за РЈУ при Канцеларији предсједавајућег Вијећа
2 2008-11-20: Етички кодекс Канцеларије координатора за РЈУ
3 2010: Одлука о измјени и допуни одлуке о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе
4 2016: Средњорочни план рада Канцеларије координатора
5 Правилник о о кориштењу средстава за презентацију  у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
6 Правилник о начину кориштења службених возила и приватних возила у службене сврхе
7 Правилник о провођењу закона о заштити личних података у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
8 Пречишћени текст Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији координатора
9 Програм рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2016.
10 Правилник о пријави неправилности и/или корупције
11 Средњорочни план рада Канцеларије 2018-2020 финални усвојен 26.09.17.
12 Програм рада Канцеларије координатора  за 2017. финални
13 Правилник о колегију
14 Правилник о интерној комуникацији
15 УРЕД правилник о оцјењивању запослених
16 Образац за оцјену запослених
17 Измјене правилника о интерној комуникацији
18. Правилник о провођењу обука у Канцеларији координатора
19. 2018: Интерни правилник – Уговори о дјелу
20. 2018:Одлука о измјени Одлуке о успостави Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег Савјета министара БиХ
21 IИзмјена Правилника о систематизацији 2018. године
22 1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
23 2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
24 3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
25 4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
26 5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
 27 Интерни правилник о поклонима 2018.
28 Допуне Правилника о стимулацијама
29 Правилник о измјенама и допунама правилника о начину кориштења службених возила и приватних возила у службене сврхе
30 Правилник о службеним путовањима у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
31 Правилник о измјени Правилника о службеним путовањима
32 Одлука о минимуму процеса рада за вријеме трајања штрајка
33 Извјештај о анализи задовољства корисника и анекси
34 Правилник о телефонима 30.04.2015.
35 Измјена 2 Правилник о телефонима
36 Измјена 3 Правилник телефони
37 Правилник телефони измјене 2018
38 Правилник о критеријима, мјерилима учинка и поступку остваривања новчане награде – стимулације у Канцеларији координатора за РЈУ
39 Акциони План за борбу против корупције у УКРЈУ 2018-2019.
40 Програм рада Канцеларије координатора за 2018.
41 Измјена правилника телефони 2019.
42 Стимулације за 2018. годину – јануар
43 Стимулације за 2018. годину – фебруар
44 Стимулације за 2018. годину – март
45 Стимулације за 2018. годину – април
46 Стимулације за 2018. годину – мај
47 Накнаде за привремено обављање послова за 2018. годину – јун
48 Накнаде за привремено обављање послова за 2018. годину – децембар
49 План запошљавања 2019.
50 Правилник о измјени правилника о кориштењу фиксних и мобилних телефона – април 2019.
51 Средњорочни план рада Канцеларије координатора 2019-2021.
52 Инструкција о постуањима по захтјевима за обављање студентске праксе  у УКРЈУ
53 Правилник о проактивној објави информација у УКРЈУ
54 Смјернице за испуњавање Стандарда проактивне треанспарентности
55 Накнаде за привремено обављање послова за 2019. годину – фебруар
56 Акциони план борбе против корупције Канцеларије координатора
57 План интегритета Канцеларије координатора за реформу јавне управе
58 Обавијест о именовању замјеника координатора
59  Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине благајничког минимума
60  Правилник о стављању ван снаге Правилника о процедурама руковања готовим новцем
61 Интерне процедуре стварања финансијских обавеза
62 Одлука о политици нулте толеранције према дјелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола