бр. назив
1 2004-10-28: Одлука о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији Предсједавајућег Савјета министара Бих i 2007-04-19: Одлука о измјени Одлуке о успостављању Канцеларије координатора за РЈУ при Канцеларији предсједавајућег Вијећа
2 2008-11-20: Етички кодекс Канцеларије координатора за РЈУ
3 2010: Одлука о измјени и допуни одлуке о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе
4 2016: Средњорочни план рада Канцеларије координатора
5 Правилник о о кориштењу средстава за презентацију  у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
6 Правилник о начину кориштења службених возила и приватних возила у службене сврхе
7 Правилник о провођењу закона о заштити личних података у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
8 Пречишћени текст Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији координатора
9 Програм рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2016.
10 Правилник о пријави неправилности и/или корупције
11 Средњорочни план рада Канцеларије 2018-2020 финални усвојен 26.09.17.
12 Програм рада Канцеларије координатора  за 2017. финални
13 Правилник о колегију
14 Правилник о интерној комуникацији
15 УРЕД правилник о оцјењивању запослених
16 Образац за оцјену запослених
17 Измјене правилника о интерној комуникацији
18. Правилник о провођењу обука у Канцеларији координатора
19. 2018: Интерни правилник – Уговори о дјелу
20. 2018:Одлука о измјени Одлуке о успостави Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег Савјета министара БиХ
21 IИзмјена Правилника о систематизацији 2018. године
22 1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
23 2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
24 3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
25 4. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
26 5. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
 27 Интерни правилник о поклонима 2018.
28 Допуне Правилника о стимулацијама
29 Правилник о измјенама и допунама правилника о начину кориштења службених возила и приватних возила у службене сврхе
30 Правилник о службеним путовањима у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
31 Правилник о измјени Правилника о службеним путовањима
32 Одлука о минимуму процеса рада за вријеме трајања штрајка
33 Извјештај о анализи задовољства корисника и анекси