На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 26/04, 7/05 и 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), а на основу Одлуке о потреби пријема у радни однос на неодређено вријеме запосленика у Канцеларију координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине (број: 03-34-3-179-1/18 од 07.12.2018. године), расписује се

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну радног мјеста запосленика у

Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег

Савјета министара Босне и Херцеговине на неодређено вријеме

Возач – курир   1 извршилац

Опис послова и задатака : Управља моторним возилом за потребе Канцеларије координатора за реформу јавне управе, редовно се стара о одржавању возила, техничкој исправности, регистрацији, чувању и чистоћи возила; одговоран је за моторно возило и опрему у складу са законом; обавезан је бринути о сигурности возила и паркирању; обавља послове интерне и екстерне доставе поште и материјала за потребе Канцеларије коорднатора за реформу јавне управе, те обавља и друге послове које одреди шеф Јединице и координатор.

 

Посебни услови:

  • ССС техничког смјера;
  • положен возачки испит “Б” категорије;
  • најмање шест мјесеци одговарајућег радног искуства.

Статус: запосленик

Уз пријаву на Јавни оглас потребно је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова тражених у тексту Јавног огласа, и исти морају бити оригинали или овјерене копије.

Потребни документи:

Овјерене копије

  • свједочанства о завршеном траженом степену стручне спреме (ако је свједочанство стечено у иностранству доставити рјешење о нострификацији);
  • увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);
  • возачке дозвола за Б категорију
  • доказа о траженом радном искуству (потврда или увјерење о траженом радном искуству);
  • изјаве кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;
  • увјерења о положеном стручном управном испиту (уколико је кандидат исти положио).

Напомена за све кандидате:

–  Поред посебних услова наведених у тексту јавног огласа, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине.

–  Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене средње стручне спреме.

– Са кандидатима који испуњавају прописане услове провешће се поступак испитивања обављањем тестирања.

–  Са изабраним кандидатом закључује се уговор о раду на неодређено вријеме уз трајање пробног рада од три мјесеца.

– На кандидата који буде изабран на радно мјесто на које се пријавио, примјењује се члан 56. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине. Запосленик који у вријеме пријема у радни однос нема положен стручни, односно стручни управни испит, дужан је тај испит положити најкасније у року од шест мјесеци од дана пријема у радни однос у Канцеларији координатора за реформу јавне управе. Стручни управни испит полаже се у складу са Одлуком о условима и начину полагања стручног управног испита приправника, лица са високом школском спремом и запосленика на нивоу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 104/10, 105/12 и 61/14).

– Изабрани кандидат обавезан је доставити увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца) као и љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци), најкасније до момента закључивања уговора о раду, у супротном скида се са листе успјешних кандидата.

– Моле се кандидати да не достављају документацију која није тражена текстом јавног огласа јер се иста неће узимати у разматрање.

Све тражене документе, уз пријаву на јавни оглас која садржи контакт податке и кратку биографију, треба доставити најкасније до 19.12.2018. године путем поште препоручено на адресу:

Канцеларија координатора за реформу јавне управе при Канцеларији предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине

“Јавни оглас за попуну радног мјеста запосленика на неодређено вријеме у Канцеларији координатора за реформу јавне управе”

Дубровачка 6, 71 000 Сарајево

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене неће се узимати у разматрање.