ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

1438-1-2-22-3-14/17

ОДЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

И 1. Подаци о уговорном органу

Назив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ИДБ/ЈИБ 4200334950020

Контакт особа Тила Арнаут – Биоградлија

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-760

Факс (033) 565-761

Електронска пошта parco.office@parco.gov.ba

Интернет адреса www.parco.gov.ba

I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Као под I 1.

I 4. Адреса за додатне информације

Као под I 1.

I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 5.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво

Државни ниво

I 5.ц. дјелатност

Адреса: Маршала Тита 9а/И

Телефон: (033) 251-590

Факс: (033) 251-595

Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:23.10.2017. у 10:47

Извршна власт

I 6. Заједничка набавка

Не

I 7. Набавка у име других уговорног органа?

Не

ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Остале услуге

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу

Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистркта БиХ“

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу

Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Подођељењу за људске ресурсе Брчко дистркта БиХ“

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Код Опис

Главни предмет 48800000-6 Информацијски системи и сервери

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу

Федерације БиХ, Агенцији за државну управу Републике Српске и Пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистркта БиХ“

II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

791000,00

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Као у ТД

II 9. Трајање уговора или рок извршења

18 мјесеци од дана закључења уговора

ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе

као у ТД

III 4. Ограничења за учешће

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности

као у ТД

III 6. Економска и финансијска способност

као у ТД

III 7. Техничка или професионална способност

као у ТД

III 8. Резервисан уговор

Не

III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама

III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Не

ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка

Отворени поступак

IV 2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Да

IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до

8.12.2017.

IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?

Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?

Не

IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме 18.12.2017. 13:00:00

IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 18.12.2017. 13:15:00

Адреса и мјесто Вразова бр 9

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење Тендерске документације до 08.12.2017.године

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinators Office

UIN 4200334950020

Contact person Tila Arnaut – Biogradlija

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Improvement of the information system in the Civil Service Agency of the Federation of BiH, the Civil Administration Agency

of the Republic of Srpska and the Sub-Department for Human Resources of the Brčko District of BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Public procurement for implementation of services Improvement of the information system in the Civil Service Agency of

the Federation of BiH, the Civil Administration Agency of the Republic of Srpska and the Sub-Department for Human

Resources of the Brčko District of BiH

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary

Code Description

Main object 48800000-6 Information systems and servers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

791000,00 without VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

8.12.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 18.12.2017. 13:00:00

Address and place Vrazova 9

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Interested bidders shall be allowed to request in writing and in due time clarification of the tender documentation from the

contracting authority till December 8th 2017