На основу чл. 19. став (4) и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Уреда координатора за реформу јавне управе при Уреду предсједавајућег Вијећа министара Босне и Херцеговине, расписује ЈАВНИ ОГЛАСза попуњавање радних мјеста државних службеникау Уреду координатора за реформу јавне управе 1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе1/02 Стручни сарадник за надгледање ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управеОпис послова и радних задатака: Помаже стручном савјетнику код припремања и координирања састанака  надзорног и имплементационих тимова; израђује записнике, извјештаје, дописе и друге документе; прати међународна искуства и добру праксу као и законске регулативе и одлуке извршних и законодавних органа у  реформској области; осигурава уредно вођење документације по појединим предметима и активностима; даје подршку стручном савјетнику у дизајнирању и изради пројектне документације; прикупља потребну документацију по различитим питањима и задацима у циљу одговарајућег информисања руководиоца и/или одговорних извршилаца; по потреби обавља и остале задатке по налогу непосредног руководиоца.Посебни услови: ВСС-друштвеног смјера; најмање једна година одговарајућег радног искуства у струци; положен стручни (управни) испит; добро познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару; добро познавање питања везаних за реформу јавне управе и европске интеграције; добре способности комуникације, добра вјештина писања, развијене преговарачке способности, самоиницијативност, усмјереност ка постизању резултата.Статус: државни службеник.Број извршилаца: 1 (један).Мјесто рада: Сарајево.Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ. ЈЕДИНИЦА ЗА ДОНАТОРСКУ КООРДИНАЦИЈУ, ФИНАНСИЈЕ, НАДЗОР И ЕВАЛУАЦИЈУ1/02 Стручни сарадник за надгледањеОпис послова и радних задатака: Врши надзор над провођењем активности и мјера Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ; ажурира базу пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе; прати проведбу пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе; подноси редовне аналитичке извјештаје, мјесечне и годишње извјештаје о напретку; обавља аналитичке и стручне послове; обавља остале задатке које додјељује шеф Јединице и координатор.Посебни услови: ВСС-друштвеног смјера; најмање једна година одговарајућег радног искуства у струци; положен стручни (управни) испит; добро познавање енглеског језика; познавање рада на рачунару укључујући радно знање Еxцел-а; познавање реформе јавне управе; добре комуникационе вјештине и вјештина писања; способност рада у интердисциплинарној средини; самоиницијативност и оријентисаност на резултате.Статус: државни службеник.Број извршилаца: 1 (један).Мјесто рада: Сарајево.Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ. Напомене за све кандидате:- Поред посебних услова наведених у Јавном огласу, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.- Кандидати не смију бити у сукобу интереса, односно неспојивости, из члана 16. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.- Комисија бира кандидате на основу података из пријаве, као и знања и способности показаних на стручном испиту гдје ће се, између осталог, провјерити и да ли кандидати испуњавају неке од посебних услова Јавног огласа који се не доказују достављеном документацијом.- Поступак избора кандидата регулисан је Правилником о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и постављења државних службеника у случају преноса или преузимања надлежности од стране институција БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 27/08, 56/09, 54/10 и 70/12).- Под радним искуством  подразумијева се радно искуство након стечене високе школске спреме, односно траженог циклуса високог образовања.- За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формираће се једна Комисија за избор.Потребни документи:И Овјерене копије:-       универзитетске дипломе (нострификоване дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз универзитетску диплому и додатак дипломи; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;  –       увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);-       увјерења о положеном стручном управном испиту односно јавном испиту;-       потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;-       доказа о траженом нивоу знања страног језика;-       доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару.ИИ Својеручно потписан:-       попуњен образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или на wеб страници Агенције: www.адс.гов.ба. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста Јавног огласа, исти само олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:-       Увјерење о дипломирању старије од годину дана. Универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или др. сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија.-       У погледу доказивања држављанства не треба достављати личну карту, неважеће увјерење о држављанству, односно увјерење старије од шест мјесеци.-       У погледу доказивања стручног управног испита, односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.-       У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу која доказује само радни стаж, те не може бити доказ за радно искуство; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре, рјешење или одлуку о заснивању радног односа – исти доказују само почетак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, рјешење или одлуку о престанку радног односа – доказују само моменат престанка радног ангажмана и сл. будући да иста из наведених разлога не могу бити ваљан доказ о радном искуству. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено сљедеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.-       У погледу доказивања нивоа знања страног језика и рада на рачунару, не достављати: потврду или увјерење правног лица или установе гдје је лице било у радном односу, јер иста нису регистрована за обављање те дјелатности, те као такви докази нису ваљани.-       Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног  поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изнимно, а у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се с листе успјешних кандидата.Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије приступања стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита («Службени гласник БиХ», бр. 96/07, 43/10 и 103/12) – (у даљем тексту Одлука). Јавни испит на коме је кандидат задовољио важи само за конкретан јавни конкурс, о  чему се не издаје увјерење, а на кандидата који буде постављен на радно мјесто примјењују се члан 56. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13) и члан 12. Одлуке.Кандидати који су од момента подношења пријаве на конкурс до дана одржавања јавног испита положили стручни управни испит или јавни испит, испит опћег знања, односно испит који одговара побројаним испитима, тј. који нису у обавези полагати јавни испит у складу са одредбама члана 13. Одлуке, дужни су обавијестити Агенцију о истом најкасније до заказаног термина одржавања јавног испита, а доказ о наведеном требају непосредно доставити институцији у којој је оглас расписан (не слати путем поште), искључиво до почетка термина писменог дијела стручног испита. У случају да се кандидат не одазове позиву на јавни испит, а не приложи тражени доказ до писменог дијела стручног испита сматрат ће се да је одустао од своје пријаве на наведени конкурс.Градиво и правни извори односно литература за полагање јавног испита утврђени су Програмом полагања јавног испита («Службени гласник БиХ», бр. 28/08 и 18/12).Сва тражена документа, осим увјерења о невођењу кривичног поступка које се доставља на интервју, треба доставити најкасније до 09.02.2016. године, путем поштанске службе препоручено на адресу:Уред координатора за реформу јавне управе&qуот;Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Уреду координатора за реформу јавне управе&qуот;Вразова 9, 71000 СарајевоИспуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се даном предаје пријаве.Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.Пријавни образац можете узети на wеб сајту Агенције за државну службу БиХ, односно овдје.