ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ (1438-1-2-18-3-6/15)

ОДЈЕЛЈАК I:

УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ИДБ/ЈИБ 4200334950020

Контакт особа Мирнеса Машић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-760Факс (033) 565-761

Електронска пошта парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Као под I 1.

I 4. Адреса за додатне информације

Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 5.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво

Адреса: Маршала Тита 9а/

Телефон: (033) 251-591Факс: (033) 251-595Е-маил: ејн@јавненабавке.гов.ба

Wеб: хттпс://www.ејн.гов.ба

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:30.9.2015. у 13:09

Државни ниво

I 5.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 6. Заједничка набавка

Не

I 7. Набавка у име других уговорног органа?

Не

ОДЈЕЛЈАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Остале услуге

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Имплементација заједничких сервиса за е-услуге"

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Предмет поступка је набавка услуга за имплементацију пројекта „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге"

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Код Опис

Главни предмет 72210000-0

Услуге програмирања пакета програмске подршке(софтверских пакета)

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II 6. Укупна количина или обим уговора

Предмет поступка је набавка услуга за имплементацију пројекта „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге"

II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ1200000,00ИИ

II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Као у ТД

II 9. Трајање уговора или рок извршења

12 мјесеци од дана закључења уговора

ОДЈЕЛЈАК III:

ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III 4. Ограничења за учешће

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Као у ТД

III 6. Економска и финансијска способност

Као у ТД

III 7. Техничка или професионална способност

Као у ТД

III 8. Резервисан уговор

Не

III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама

III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Не

ОДЈЕЛЈАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка

Отворени поступак

IV 2. Критериј за додјелу уговора

Најнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Не

IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до

6.11.2015.IV 3.ц. Новчана накнада

Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?

Не

IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме 16.11.2015. 13:00:00

IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 16.11.2015. 13:10:00

Адреса и мјесто Вразова бр.9, 71 000 Сарајево

АНЕКС А

I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Контакт особа Мирнеса Машић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-786Факс (033) 565-761

Електронска пошта мирнеса.масиц@парцо.гов.баИнтернет адреса www.парцо.гов.ба

INTERNATIONAL NOTICE

SUMMARY PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinator's Office UIN 4200334950020

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9 Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL I 3.b. Level of government where contracting authority belong to Country

I 3.c. Main activity of contracting authority Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract The subject matter of this procedure is procurement of services for implementation of the project "Implementation of Common Services for e-Services"

II 1.b. Description of the object of the contract The subject matter of this procedure is procurement of services for implementation of the project "Implementation of Common Services for e-Services"

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV) Main vocabulary Code Description Main object 72210000-0 Programming services of packaged software products II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract 1,200,000.00 without the VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal? No

III 2.b. Obtainable until 6.11.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate Date and time 16.11.2015. 13:00:00

Address and place Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9 Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786 Fax (033) 565-761

Email address mirnesa.masic@parco.gov.ba