ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ (1438-1-2-17-3-5/15)

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН

I 1. Подаци о уговорном органу

Назив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ИДБ/ЈИБ 4200334950020

Контакт особа Мирнеса Машић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-760

Факс (033) 565-761

Електронска пошта парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Као под I 1.

I. 4. Адреса за додатне информације

Као у Анексу А – Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I 5.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво

Адреса: Ла Беневоленција 8/I

Телефон: (033) 251-591Факс: (033) 251-595

Е-маил: ејн@јавненабавке.гов.ба

Wеб: хттпс://www.ејн.гов.ба

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:22.9.2015. у 15:54

Државни ниво

I 5.ц. Дјелатност

Извршна власт

I 6. Заједничка набавка

Не

I 7. Набавка у име других уговорног органа?

Не

ОДЈЕЉАК ИII: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора

Услуге, Остале услуге

II 2. Подјела на лотове

Не

II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II 4. Опис

II 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (СППД II)“

II 4.б. Кратак опис предмета уговора

Предмет овог поступка је набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Јачање капацитета за стратешкопланирање и развој политика – фаза II (СППД II)“

II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Код

Опис

Главни предмет 85312320-8 Услуге савјетовања

II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II. 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II. 6. Укупна количина или обим уговора

Предмет поступка је набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање иразвој политика – фаза II (СППД II)“

II. 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ2012495,00

II. 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Као у ТД

II. 9. Трајање уговора или рок извршења

30 мјесеци од дана потписивања Уговора

ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III. 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?

Да.Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III.2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?

Да. Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

III. 4. Ограничења за учешћеОбавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности

Као у ТД

III.6. Економска и финансијска способност

Као у ТД

III. 7. Техничка или професионална способност

Као у ТД

III 8. Резервисан уговор

Не

III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама

III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Не

ОДЈЕЛЈАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступкаОтворени поступак

IV 2. Критериј за додјелу уговораНајнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Не

IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до30.10.2015.

IV 3.ц. Новчана накнада

Не

IV 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?

Не

IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме 9.11.2015. 13:00:00

IV.7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 9.11.2015. 13:10:00

Адреса и мјесто Вразова бр. 9, 71 000 Сарајево4 / 8

АНЕКС А

I2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Контакт особа Мирнеса Машић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-786Факс (033) 565-761

Електронска пошта мирнеса.масиц@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data Name Public Administration Reform Coordinator's Office

UIN 4200334950020

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760 Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to Country

I 3.c. Main activity of contracting authority Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract The subject matter of this procedure is procurement of consultancy services for implementation of the project "Strengthening capacities for strategic planning and policy development – Phase II (SPPD II"

II 1.b. Description of the object of the contract The subject matter of this procedure is procurement of consultancy services for implementation of the project "Strengthening capacities for strategic planning and policy development – Phase II (SPPD II"

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV) Main vocabulary Code Description Main object 85312320-8 Counselling services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract 2.012,495,00 withot VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure Open procedure III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal? No

III 2.b. Obtainable until 30.10.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate Date and time 9.11.2015. 13:00:00 Address and place Vrazova br. 9, 71 000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9 Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786 Fax (033) 565-761

Email address mirnesa.masic@parco.gov.ba