Обавјештење о набавци: пројекат „Обука запослених који обаваљају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ (БРОЈ 423-1-2-11-39/14)  Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН  И.1. Подаци о уговорном органу  Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управ    Контакт особа: Тила Арнаут  Адреса: Вразова 9  Поштански број: 71000  Опћина/Град: Сарајево – Центар  ИДБ/ЈИБ: 4200334950020  Телефон: 033565760  Факс: 033565761  Електронска пошта: парцо.оффице@парцо.гов.ба  Интернет адреса: www.парцо.гов.ба  И.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију: Као под И.1 И.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће: Као под И.1 И.4. Адреса за додатне информације: Као под И.1 И.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност: И.5.а. Врста: Орган управе И.5.б. Ниво: Државни ниво И.5.ц. Дјелатност: Јавна управа И.6. Заједничка набавка: Не Одјељак ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРА ИИ.1. Врста уговора: Услуге – Образовне и стручно-образовне услуге. ИИ.2. Подјела на лотове: Не ИИ.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не ИИ.4. Опис ИИ.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта &qуот;Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару&qуот;ИИ.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта &qуот;Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару&qуот;ИИ.5. Укупна количина или обим уговора: а)    Припрема плана пројекта и обуке;б)    Реализација обуке и завршних тестирања провјере знања полазника обуке из институција и органа управе по нивоима;ц)    Осигуравање одрживости и промоција пројекта ИИ.5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ:    622.590,00ИИ.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Као у ТД ИИ.8. Трајање уговора или рок извршења: 12 мјесеци од закључења уговора о јавној набавциОдјељак ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИИИ.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији) ИИИ.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији) ИИИ.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији). ИИИ.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Као у ТД ИИИ.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД ИИИ.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД Одјељак ИВ: ПОСТУПАК ИВ.1. Врста поступка: Отворени поступак ИВ.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде ИВ.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију ИВ.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 21.11.2014.ИВ.3.б. Новчана накнада: Не ИВ.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће Датум: 1.12.2014. Вријеме: 13:00 х ИВ.5. Рок, адреса и мјесто отварања понуда Датум: 1.11.2014., вријеме 13.01; као у кораку ИОдјељак В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресе: тила.арнаут@парцо.гов.ба.Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми,е-маилом или фаxом и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање понуда тј. 21.11.2014. године.